The Theory of Multiple Intelligence of Gardner as an Effective Method of Studying Foreign Language (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Ковалевська О. В. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Днiпропетровський державний унiверситет внутрiшнiх справ, Україна
Background and aim of study
Одним з найважливiших завдань сучасної освiти є iндивiдуалiзацiя освiтнього процесу, його орiєнтацiя на особистiсть людини. Знання iноземної мови як засобу соцiального спiлкування є неодмiнною частиною освiтнього розвитку, у якому володiння iноземною мовою вважається залученням до iншої культури та участь у дiалозi культур. У зв’язку з цим перед викладачем iноземної мови стоїть завдання сформувати особистiсть, яка буде здатна брати участь у мiжкультурнiй комунiкацiї. Отже, сутнiсть комунiкативно-орiєнтованого навчання iноземної мови реалiзується в умовах гуманiстичного пiдходу навчання, якi зводяться до наступного: - здобувачi освiти отримують можливiсть вiльно висловлювати свої думки та почуття у процесi спiлкування; - кожен учасник спiлкування залишається у фокусi уваги iнших; - учасники спiлкування вiдчувають себе у безпецi вiд критики. Таким чином, iснує необхiднiсть створення нових пiдходiв, технологiй та методiв навчання, якi можуть бути ефективними при вивченнi iноземної мови. Метою роботи є розгляд ефективностi основних методiв, якi можуть бути використанi при застосуваннi теорiї множинностi типiв iнтелекту Г. Гарднера при вивченнi iноземної мови. Теорiя множинного iнтелекту американського психолога Говарда Гарднера, що була вперше опублiкована в його книзi “Рамки розуму: теорiя множинного iнтелекту” (“Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”, 1983), розкриває один iз можливих способiв iндивiдуалiзацiї освiтнього процесу. У своїй книзi вчений вважає, що кожна людина талановита, та видiлив сiм типiв iнтелекту: вербально-лiнгвiстичний (“word smart”), логiкоматематичний (“number smart”), вiзуальнопросторовий (“picture smart”), музично-ритмiчний (“music smart”), тiлесно-кiнестетичний (“body smart”), мiжособистiсний (“people smart”), внутрiшньоособистiсний (“self-smart”). Пiзнiше дослiдник додав ще два види: натуралiстичний (“nature smart”) та екзистенцiальний (“problem solving smart”).
Results
Застосування теорiї множинного iнтелекту Г. Гарднера у навчаннi iноземної мови має декiлька переваг. По-перше, використання в освiтньому середовищi завдань, що передбачають залучення рiзних видiв iнтелекту, дає можливiсть помiтити, що здобувачi з невербальним мисленням стають бiльш зацiкавленими i активними на заняттях з iноземної мови, у них поступово формується внутрiшня мотивацiя до iншомовного спiлкування. По-друге, знання мови покращується у всiх студентiв, а не тiльки у незначної їх частини, яких ми вважаємо здiбними тiльки тому, що у них добре сформованi самi тi навички, якими володiє викладач iноземної мови. По-третє, як тiльки студенти усвiдомлять, що вони можуть володiти складними, на їхню думку, вмiннями та навичками (у нашому випадку навичками iншомовного спiлкування), спираючись на свої сильнi сторони та застосовуючи новi набутi навчальнi технiки та стратегiї, вони свiдомо зрозумiють необхiднiсть самостiйно набувати знання, якi стануть джерелом їхньої творчої активностi та поштовхом до їхньої самоактуалiзацiї, особистiсного розвитку.
Conclusion
Теорiя множинного iнтелекту отримала всесвiтнє визнання як одна з найбiльш новаторських теорiй пiзнання iнтелекту людини. За умови правильного застосування в освiтньому процесi, зокрема у процесi навчання iншомовного професiйноорiєнтованого спiлкування, теорiя Г. Гарднера допоможе здобувачам освiти повнiше реалiзувати свiй потенцiал, сприяючи розвитку вмiння володiти збалансованими можливостями засвоєння iнформацiї рiзними способами.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.10; УДК: 378:811.37.01/09
Information about the authors
Ковалевська Олександра Вiкторiвна – старший викладач, Днiпропетровський державний унiверситет внутрiшнiх справ, Днiпро, Україна.