Психолого-педагогічні засади формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів-психологів

Author`s Contribution:

Бабак С. А. 1 ABDEG
Стаднік А. В. 1, 2 ABDEFG
Мельник Ю. Б. 2, 3 ABDEFG
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна
  • Харківська обласна громадська організація “Культура Здоров’я” (ХОГОКЗ), Україна
  • Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, Україна
Received: 07.08.2020Accepted: 16.09.2020Published: 29.09.2020
Background and aim of study
Підготовка майбутніх офіцерів-психологів на військовій кафедрі закладу вищої освіти (ЗВО) передбачає формування низки компетентностей, однією із важливих є професійна компетентність. Це передбачає вирішення певних завдань щодо якісної підготовки офіцерів-психологів, поліпшення викладання у військових ЗВО та покращення організації та методики роботи з особовим складом Збройних Сил України. Мета дослідження: визначити психолого-педагогічні засади формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів-психологів під час навчання на військовій кафедрі ЗВО та на цій основі розробити модель формування професійної компетентності.
Research methods
Методологія дослідження базується на компетентністному підході до формування професійно значущих якостей майбутніх офіцерів-психологів. Аналіз і узагальнення психолого-педагогічної, науково-методичної літератури з проблем організації навчання на військовій кафедрі ЗВО, розробка моделі професійної компетентності майбутнього військового психолога для вирішення компетентністно˗орієнтованих задач в освітньому процесі.
Results
Визначено, що специфіка професійної діяльності майбутніх офіцерів-психологів має стійку та потужну психолого-педагогічну складову, яка містить: психологічну діагностику, психологічну прогностику, психологічну профілактику, психологічне консультування, психологічну корекцію, психологічну реабілітацію, психологічний відбір та розстановку кадрів, просвітницько-пропагандистську та дослідницьку роботу, психологічну експертизу. Уточнено структуру складових професійної компетентності офіцера-психолога. З’ясовано психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності офіцера-психолога, які становлять зміст умовної складової моделі професійної компетентності майбутнього військового психолога та містять три взаємопов’язаних між собою блоки: цільовий, змістовий, результативний.
Conclusion
Визначені психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності офіцера-психолога розглядаються як ефективний інструментарій організації системи підготовки офіцера-психолога. Запропонована модель професійної компетентності майбутнього військового психолога є відкритою, постійно розвивається та за необхідністю може бути доповнена новими компонентами.
Keywords
освіта, психологи, офіцери, компетентність, модель
Copyright
© 2020 Бабак С. А., Стаднік А. В., Мельник Ю. Б. Опубліковано в архівах Міжнародного журналу освіти і науки
DOI and UDC
DOI 10.26697/ijes.2020.3.4; УДК 159.9:37.013.77:355.23:005.336.2
Information about the authors
Бабак Сергій Анатолійович – https://orcid.org/0000-0002-2248-454X; кандидат військових наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри військової підготовки, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна. Стаднік Анатолій Володимирович (Автор-Кореспондент) – https://orcid.org/0000-0002-1472-4224; [email protected]; кандидат медичних наук, доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна. Мельник Юрій Борисович – https://orcid.org/0000-0002-8527-4638; доктор філософії з освітніх наук, доцент; Засновник і Голова Правління, ХОГОКЗ; Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, Харків, Україна