Features of Strategic Management of Environmental Security of Industrial Enterprise (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Мащенко М. А. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
Background and aim of study
На сучасному етапі успішне функціонування і економічний розвиток підприємств та держави в цілому залежить від забезпечення інвайронментальної безпеки. Інвайронментальна безпека – стан захищеності економіки та навколишнього середовища, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатний до вирішення проблем збалансованого розвитку економіки й поліпшення стану навколишнього середовища та сприяє розробці й реалізації національних концепцій екологічно стійкого розвитку й механізму його забезпечення. Необхідність забезпечення інвайронментальної безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї господарської діяльності. Роль стратегії управління інвайронментальної безпеки підприємства є істотною, адже разом із корпоративною стратегією окреслює мету, напрямок і перспективи більш передбачуваного розвитку підприємства, що, у свою чергу, є основою гарантування ефективності та стабільності функціонування. Мета дослідження – теоретично-методичне обґрунтування стратегії управління інвайронментальної безпеки підприємства.
Research methods
Теоретико-методологічні засади дослідження становлять експертні та статистичні методи, метод аналізу ієрархій та метод декомпозиції – при розробці методичного підходу до управління інвайронментальною безпекою підприємства у стратегічній перспективі.
Results
Уточнено зміст провідних дефініцій, ґрунтуючись на сучасних теоретико-методологічних підходах. Визначено елементи стратегії інвайронментальної безпеки підприємства. Теоретично обґрунтовано напрями забезпечення стратегії інвайронментальної безпеки підприємства. Розроблено методичний підхід щодо управління інвайронментальною безпекою підприємства.
Conclusion
Інвайронментальна стратегія безпеки підприємства – це взаємопов’язані елементи екологічних та економічних стратегій з метою підвищення економічної вигоди підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища для здійснення економічного розвитку. До елементів стратегії інвайронментальної безпеки підприємства відносяться положення щодо формування та підтримки функціонування системи її гарантування, системний моніторинг факторів, критерії та індикатори інвайронментальної безпеки. До напрямів забезпечення стратегії інвайронментальної безпеки підприємства можна віднести підвищення мотиваційних факторів; впровадження методики розрахунків рівня інвайронментальної безпеки; екологічне страхування; оцінка екологічного ризику тощо.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.38; УДК: 338.242
Information about the authors
Мащенко Марина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна.