On the Question of Economic Training of Masters of Medicine in the Context of Continuous Professional Training (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Марчук І. А. 1 E
Грицун Я. П. 1 E
Багнюк Н. А. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна
Background and aim of study
Реформування системи охорони здоров’я України створює середовище для підготовки фахівців, здатних навчатися впродовж життя: бути не тільки фахівцем обраної спеціальності, а й вміти адаптуватись до швидких змін, постійно розвиватись, щоб конкурувати на ринку праці; інтегруватись у світову медичну спільноту. Зміни у системі вищої медичної освіти, наповнення навчальних програм новим змістом, використання інноваційних методів та засобів освітньої діяльності – це важливі складові формування безперервного професійного розвитку конкурентоспроможних магістрів медицини.
Research methods
Для досягнення поставленої мети цієї роботи були використані такі методи: аналіз та узагальнення – для обґрунтування дослідження; спостереження, бесіда, опитування, тестування – для визначення економічної готовності до безперервного розвитку магістрів медицини; методи математичностатистичного аналізу даних – для узагальнення й інтерпретації результатів дослідження.
Results
Надзвичайно велику роль в економічній підготовці магістрів медицини відіграє систематична, наполеглива навчально-пізнавальна діяльність та, особливо, розуміння ними значущості економічних знань для безперервного професійного розвитку. Засобами економічно спрямованих дисциплін формувалося мотиваційно-ціннісне ставлення магістрів медицини до використання економічних знань у майбутній професійній діяльності: розвивалися вміння інтегрувати економічні та професійно-медичні знання, вільно працювати з сучасними інформаційними ресурсами, наповнювати особисте портфоліо тощо. Формування і розвиток у майбутніх магістрів медицини економічних знань, практичних умінь і навичок з урахуванням особливостей обраної ними медичної спеціальності у контексті безперервної професійної освіти реалізовувався через ефективні й доцільні освітні технології. Здобувачі вищої освіти долучалися до проектування майбутньої професійної діяльності через аналіз економічно виважених дій у медичних закладах, обговорення варіантів ймовірного вирішення проблем і підвищення якості надання медичних послуг, моделювання ситуацій тощо. Впродовж 2018-2019 навчального року зусилля спрямовувалися на підвищення мотивації майбутніх магістрів медицини до розширення економічної компетентності у процесі усвідомлення доцільності особистісно-професійних змін. Результати експериментальної роботи показали позитивні зрушення щодо готовності майбутніх магістрів медицини до реалізації економічних знань у професійній діяльності: зменшився відсоток з низьким рівнем сформованості економічних знань (з 60.1% до 28.4%) й збільшився відсоток здобувачів з середнім (з 27.4% до 46.2%) та високим (з 12.5% до 25.4%) рівнями готовності. Зміни у стані готовності здобувачів вищої освіти до реалізації економічної складової у контексті безперервного професійного розвитку є наслідком застосування сучасних освітніх технологій, розвитку їх особистісних і професійних якостей.
Conclusion
Наприкінці вивчення економічно спрямованих дисциплін виявлена позитивна тенденція щодо формування у здобувачів вищої освіти стійких засад безперервного професійного розвитку та розуміння важливості економічної складової у самоосвіті магістра медичної галузі з метою ефективного виконання професійних функцій за обраною медичною спеціальністю. Органічно інтегрована економічно значуща інформація та професійні медичні знання через застосування сучасних освітніх технологій підвищують економічну компетентність, стимулюють пізнавальний інтерес, активізують професійну мотивацію до продовження економічної самоосвіти у руслі безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.12; УДК: 378.147.22:61:330 DOI: 10.26697/ijes.2019.4.1
Information about the authors
Марчук Іванна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна. Грицун Ярослав Петрович – асистент кафедри отоларингології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна. Багнюк Наталія Анатоліївна – лаборант кафедри внутрішньої медицини № 1, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна.