The Usage of Modern Technologies in Teaching Students of Non-Philological Specialties the Listening Comprehension Skills (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Глумакова О. І. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Миколаївський національний аграрний університет, Україна
Background and aim of study
Сучасна система освіти ставить перед собою нові завдання, що стосуються дослідження нових шляхів розвитку освіти, і тому сучасність пред'являє усе більш високі вимоги до навчання. Іноземна мова не є винятком, адже якісна мовна підготовка студентів вже неможлива буз сучасних засобів навчання. Важливим засобом формування комунікативних вмінь студентів на заняттях з іноземної мови є аудіювання. Недооцінка аудіювання може украй негативно позначитися на мовній підготовці студентів. Аудіювання є найскладнішим для навчання видом мовленнєвої діяльності, а у навчальному процесі, воно є основним джерелом мовних знань і важливим засобом мовленнєвої практики. Слід зазначити, що сучасні технології дійсно можуть допомогти вирішенню цієї проблеми, враховуючи деякі особливості: труднощі аудіювання, засоби новітніх технологій, які можуть використовуватися у навчанні іноземної мови та ефективність їх використання, рівень сформованості вміння аудіювання у студентів.
Research methods
У ході дослідження були використані наступні методи: критичний аналіз методичної, педагогічної та психологічної літератури, експериментальне навчання, якісний і кількісний аналіз отриманих експериментальних даних
Results
Інноваційні технології являються одним з прогресуючих видів навчального процесу, і тому можливості сучасного заняття й системи освіти значно розширюються завдяки їх використанню. Останнім часом увага до аудіювання значно зросла, адже це є найскладнішим для навчання, видом мовленнєвої діяльності, з огляду на те, що слід уміти розуміти повно і глибоко мовлення різного темпу, різного інтонаційного оформлення і різного рівня правильності. Особливо, це важливо для студентів нефілологічних спеціальностей, які не мають спеціальної філологічної підготовки, але потребують розуміння іноземної мови як професійного так і повсякденного спілкування. Відтак, використання новітніх технологій при навчанні вмінню аудіювання має на меті: 1) підвищити мотивацію до цього виду мовленнєвої діяльності; 2) розвиток мовленнєвої компетенції: вміння розуміти аутентичні іншомовні тексти, а також вміння передавати інформацію у зв'язних аргументованих висловленнях; 3) збільшення обсягу лінгвістичних знань; 4) розширення обсягу знань про соціокультурну специфіку країни, мова якої, вивчається. Мультимедійні технології мають на увазі використання аудіовізуальних і інтерактивних засобів навчання. Головна задача правильно визначити мету використання цих засобів на занятті. Робота з науковою літературою показує, що важливими умовами розвитку аудитивних умінь є врахування сучасних уявлень про психофізіологічні механізми аудіювання (довготривалої і короткотривалої пам’яті, внутрішнього промовляння, сегментації мовленнєвого потоку, ідентифікації понять, вірогідного прогнозування, селекціонування звукового сигналу, адаптації, осмислення), взаємозв’язок мислення і мовлення. У ході дослідження ми провели педагогічний експеримент з комплексним використанням новітніх технологій у поєднанні з розробленими дидактичними матеріалами та завданнями, що розроблені та використані відповідно методиці, враховуючи труднощі навчання вміння аудіювання та ступенем сформованості вміння аудіювання студентів, згідно з певними критеріями, що довело ефективність використання новітніх технологій при навчанні вміння аудіювання.
Conclusion
Слід сказати, що візуальна опора важлива не тільки для значеннєвого розуміння, але й для наступної передачі змісту. Вона розвантажує пам’ять, сприяє сегментуванню мовного потоку, поліпшує точність і повноту розуміння, оскільки “пропускна здатність” слухового аналізатора в багато разів менше зорового. Відтак, вивчення й аналіз методичної, психологічної та педагогічної літератури, осмислення сучасних підходів до навчання аудіювання, результати діагностикоконстатувального зрізу підтвердили актуальність досліджуваної проблеми.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.9; УДК: 378:658.512:371.333-057.875
Information about the authors
Глумакова Оксана Ігорівна – викладач кафедри іноземних мов, Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, Україна.