Syllabus as One of the Means of Ensuring the Quality of Education and Educational Activity of a Professional College (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Давидова О. С. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Харківський машинобудівний коледж, Україна
Background and aim of study
Надання навчальним закладам широкої автономії у питаннях організації, реалізації та менеджменту освітнього процесу передбачає посилення самоконтролю якості освітньої діяльності та, як наслідок, освіти в цілому. Для підвищення ефективності цього процесу пропонується розробити, запровадити та, за бажанням, сертифікувати внутрішню систему забезпечення якості, що передбачає реалізацію системи заходів, серед яких є упровадження студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання. Метою публікації є розкриття основних підходів до планування, розробки та моніторингу ефективності використання силабусу в освітньому процесі як засобу підвищення якості освіти та освітньої діяльності коледжу.
Results
З метою реалізації принципів студентоцентрованого навчання, для забезпечення прозорості, доступності та відкритості освітнього процесу необхідно своєчасно надавати здобувачам освіти інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. У практиці американських і європейських вишів прийнято цю інформацію надавати у формі силабусу – плану-конспекту навчального курсу, що створений для того, щоб допомогти студенту в плануванні та організації його навчальної діяльності. Силабус – це засіб комунікації між викладачем і студентом, коротка інструкція з вивчення конкретної дисципліни, що створюється для усвідомлення студентом кінцевої мети навчання: про що він дізнається, чого навчиться і де зможе застосувати ці знання та уміння. Для ефективної організації роботи над створенням силабусу, викладачу необхідно проаналізувати освітньо-професійну програму спеціальності, навчальний план освітнього процесу, навчальну програму дисципліни та опрацювати логіку викладення інформації, відповідально підійти до розподілу рейтингових показників оцінювання навчальних досягнень, знайти цікаві для студента форми організації аудиторної роботи та контролю результатів навчання. Аналіз публікацій з теми дозволив дійти висновків, що прописаних вимог до оформлення такого виду документів немає, це творчість кожного викладача. Проте слід враховувати, що цей документ не має бути завеликим (до чотирьох аркушів), написати силабус необхідно зрозумілою мовою, важливо обмежити використання спеціальної термінології та складних для розуміння дефініцій. Головною метою документа є ознайомлення студента з основними цілями та задачами курсу, кількістю, формами аудиторних занять і обсягом самостійної роботи, переліком задач, що він повинен буде виконати протягом часу, відведеного на вивчення дисципліни та кількістю балів, яку він отримає за кожний вид роботи, рекомендаціями для підготовки до занять, вимогами викладача до організації освітнього процесу. З метою моніторингу ефективності використання силабусів у освітньому процесі, їхньої корекції, усунення недоліків чи доповнення інформації важливо щороку здійснювати самоаналіз і проводити опитування студентів на предмет того, що сподобалось під час вивчення дисципліни, а над чим викладачу необхідно попрацювати, які рекомендації можна надати викладачу щодо побудови логіки викладання дисципліни, покращення його професійної діяльності.
Conclusion
Отже, забезпечення якості освіти та освітньої діяльності залежить від ступеню причетності студента до механізмів менеджменту та моніторингу. Застосування в педагогічній практиці силабусу з одного боку дозволить студенту відчути себе повноправним учасником освітнього процесу, а з іншого – стане своєрідним засобом мотивації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студента.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.5; УДК: 378.145:378.141.4:378.147
Information about the authors
Давидова Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, завідувачка навчально-методичного кабінету, Харківськоий машинобудівний коледж, Харків, Україна.