The Pedagogical Conditions of Successful Implementation the Model to Future Pedagoges’ Preparation in Primary Schools to Using Means of Pedagogical Bibliotherapy in Professional Activities (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Заїчко А. С. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна
Background and aim of study
Сучасні дитиноцентристські освітні позиції зумовлюють активізацію уваги до використання засобів педагогічної бібліотерапії майбутніми педагогами початкової ланки освіти у професійній діяльності з метою відновлення емоційного самопочуття і психологічного здоров’я молодшого школяра для оптимізації соціальної ситуації, становленні адаптаційних механізмів, розвитку неповторної індивідуальності. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти до використання засобів педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності.
Research methods
У ході дослідження було використано теоретичні методи (теоретичний аналіз наукових джерел та історико-педагогічних праць, вивчення вимог нормативних документів, що регламентують освітній процес вищої школи); емпіричні (метод експертної оцінки задля визначення певних змінних величин, які необхідні для оцінки досліджуваного питання); математичні методи (реєстрування, ранжування, вимірювання для якісної/кількісної обробка суджень експертів).
Results
Під педагогічними умовами розуміємо сукупність необхідних умов (факторів) об’єктивної дійсності для забезпечення високої реалізації структурнофункційної моделі у процесі фахової підготовки до означеної діяльності. Педагогічні умови повинні бути взаємопов’язаними і взаємозумовлюваними та сприяти підвищенню ефективності навчання майбутніх педагогів початкової ланки освіти. Ураховуючи загальнодидактичні принципи та результати експертного оцінювання, було визначено найбільш пріоритетні педагогічні умови. 1. Забезпечення позитивної мотивації студентів і ціннісного ставлення до використання засобів педагогічної бібліотерапії у майбутній професійній діяльності. Реалізація: особистісно орієнтована педагогічна взаємодія; гуманістична спрямованість особистості педагога; використання інноваційних методів, засобів, прийомів навчання та виховання; доступність навчально-методичного забезпечення; практична значущість нових знань для спілкування, кар’єри, престижу; суперечливість матеріалу; прогнозування найближчих та кінцевих результатів освіти; постійне створення ситуацій успіху; організація зустрічей із “живими бібліотеками”. 2. Формування особистісних та професійних якостей майбутнього педагога початкової ланки освіти. Серед значущих особистісно-професійних якостей виділяємо такі групи: гуманістична спрямованість особистості; психолого-педагогічна компетентність; педагогічний імідж “Я-концепція”; професійно-терапевтичні знання, вміння, навички; новаторський стиль. 3. Створення креативного освітнього середовища в педагогічному виші. Основна мета креативного середовища педагогічного закладу вищої освіти – “розбудити” у майбутньому педагогові початкової ланки освіти – “майстра дитячої душі’ та максимально розвинути закладений в ній творчий потенціал у психологічно комфортному освітньому середовищі, у якому відносини між учасниками будуються на довірі, рівноправному партнерстві та співтворчості. 4. Удосконалення і розробка організаційнометодичного забезпечення. Включення бібліотерапевтичного компоненту та розробки відповідного навчально-методичного забезпечення у зміст фахової підготовки бакалаврів напряму 013 Початкова освіта, сприятиме підвищенню ефективності професійної підготовки майбутніх педагогів початкової школи до використання засобів педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності.
Conclusion
Визначені педагогічні умови є магістральними елементами професійного навчання майбутніх педагогів початкової ланки освіти для ефективного використання засобів педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності з метою вирішення різних психолого-педагогічних завдань.
Keywords
Copyright
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.2.27; УДК: 37.046"465*7/11":349.23/.24:37.091.12- 027.561-026.12
Information about the authors
Заїчко Антоніна Сергіївна – аспірант, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава, Україна.