Translations Comparison as a Means of Future Translators’ Professional Competence Formation (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Швець Т. А. 1 E
Швець Н. В. 1 E
Швець О. В. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, Україна
Background and aim of study
Глобалізаційні процеси, що охопили країни усього світу, сприяють зростанню ролі міжкультурної комунікації, розвитку та зміцненню позицій перекладу як засобу налагодження взаєморозуміння між представниками різних континентів. Інтерес до проблем перекладу зумовлений тим, що саме він здатний полегшити процес оволодіння знаннями про специфіку концептуалізації дійсності народами світу та відображення його результатів засобами мови. Зазначене вище обґрунтовує потребу у підготовці висококваліфікованих перекладачів, здатних донести до читачів будь-якої країни надбання літератур і культур народів світу. Метою цієї розвідки є виявлення специфіки використання методу порівняння перекладів для формування професійної компетенції майбутніх перекладачів.
Research methods
Критичний аналіз фахових літературних джерел, спостереження, структурно-семантичний, описовий.
Results
Однією з вимог сьогодення до фахівця з перекладу є наявність сформованої перекладацької компетенції, що є специфічним набором знань та навичок, необхідних для успішного здійснення професійної перекладацької діяльності. Процес підготовки перекладачів визначається необхідністю виконання різноманітних видів діяльності для забезпечення різних форм міжкультурної комунікації, що потребує застосування особливих методичних прийомів. Одним із дієвих засобів розвитку професійної компетенції перекладачів уважаємо метод порівняльного аналізу форми та змісту текстів перекладу з формою та змістом тексту оригіналу, що полягає у виявленні лексичних, граматичних та стилістичних одиниць тексту оригіналу та текстів перекладу, а також осмисленні перетворень, до яких вдався перекладач. З методичної точки зору процес порівняння перекладів доцільно організовувати у такій послідовності: - визначити лексичний, граматичний і семантичний склад аналізованої одиниці оригіналу; - сформувати власний варіант перекладу; - окреслити лексичний, граматичний і семантичний склад фрагменту перекладу, обраного для порівняння; - послідовно осмислити відповідники вихідних одиниць та одиниць перекладу, починаючи з пошуку еквівалентів лексичних одиниць оригіналу і перекладу, переходячи до пошуку відповідників граматичних одиниць та встановлення способів передачі семантичних особливостей тексту; - виявити й обґрунтувати використані перекладачем прийоми перекладу з метою передачі значень одиниць оригіналу. Використання текстів наукового та інформаційного характеру, побудованих на відомому лексичному та граматичному матеріалі, дозволить студентам зосередити увагу саме на специфіці відтворення одиниць оригіналу мовою перекладу.
Conclusion
Використання методу порівняння перекладів сприяє розвитку уміння виявляти складні структури мови оригіналу та підбирати найбільш придатні відповідники рідною мовою для передачі смислу оригінального тексту, формуючи тим самим професійну компетенцію перекладачів.
Keywords
Copyright
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.2.21; УДК: 378.147:81’25:005.336.2[001.18+7.071.3]
Information about the authors
Швець Тетяна Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, Переяслав-Хмельницький, Україна. Швець Наталія Віталіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, ПереяславХмельницький, Україна. Швець Олександр Віталійович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, ПереяславХмельницький, Україна.