Місце компетентнісного підходу у особистісно орієнтованому навчанні хімії

Author`s Contribution:

Дубова Л. В. 1 A
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Криворізький фаховий коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Україна
Background and aim of study
Головним завданням сьогодення є реформування системи освіти. Адже покоління Z суттєво відрізняється від попередніх поколінь. Якщо для покоління X та Y інноваційні технології були проявом “технологічного буму”, то для Z – це невід’ємний атрибут їх повсякденної рутини. Згідно нового закону України “Про вищу освіту” українські ЗВО повинні випускати фахівців, у котрих добре розвинені практичні вміння та навички, які на гідному рівні володіють інноваційними технологіями та які впевнено, самостійно, творчо можуть вирішувати робочі ситуації. І саме на здійснення поставлених задач направлене особистісно орієнтоване навчання. Мета – теоретичне обґрунтування сутності компетентнісного підходу у особистісно орієнтованому навчанні хімії. В даному виді навчання об’єднано безліч теорій особистісного розвитку індивіда. Якщо проаналізувати дані теорії, то можна прийти до висновку, що людина – це суб’єкт активної навчально-пізнавальної діяльності, і потрібно не змінювати сам предмет вивчення, а піддавати змінам відношення особи до навчання. На заняттях хімії технологія особистісно орієнтованого навчання проявляється не тільки в створенні атмосферного, доброзичливого середовища навчання, а й у розвитку здобувача освіти, який засвоює предмет. Потрібно надати можливість кожному здобувачу реалізувати себе.
Research methods
Для реалізації мети та завдань даної роботи були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; абстрагування; уявне моделювання; сходження від абстрактного до конкретного.
Results
Існують наступні способи досягнення компетентнісного підходу в особистісно орієнтованому навчанні хімії: 1. Використання різноманітних форм навчання, які зорієнтовані на конкретного здобувача освіти. 2. Досягнення зацікавленості здобувача в роботі групи. 3. Стимулювати індивідів до власних висловлювань на задану тематику, використовувати різноманітні методи спілкування і контролю, без боязні надати неправильну відповідь. 4. Всіляко підтримувати студента у його проявах і бажаннях розв’язувати задачі за своїм алгоритмом, аналізу досягнутих результатів його одногрупниками. 5. Відтворенні на заняттях педагогічних ситуацій, які дають змогу самовиразитися студенту як особистості. На заняттях хімії викладач виступає в ролі організатора, компетентного консультанта навчання. Досвід викладача направляється на діагностику діяльності студента. Напередодні кожного заняття перед здобувачами потрібно ставити конкретне завдання, що вони повинні знати та вміти робити, з теми, яка вивчається, а для цього потрібно оволодіти певними знаннями.
Conclusion
На заняттях хімії використовуються різноманітні досліди та експерименти, до яких ставиться конкретне завдання, висувається гіпотеза, проблемне питання, для вирішення якого потрібно опрацювати певний перелік наукової літератури. Дуже гарний прийом “Практичність теорії”. Наприклад: при вивченні фізколоїдної хімії тема “Властивості розбавлених розчинів” запитую: “Шановні студенти, при виробництві кулінарної продукції процес розчинення є процесом, що супроводжує інші теплові процеси: адсорбцію, ретифікацію, варіння і смажіння. Чи можете ви навести приклад даних процесів із свого повсякденного життя?” Досить великий спектр мультимедійних інноваційних систем при вивченні хімії: комп’ютерні тренажери; мультимедіа-презентації; YouTube-канали, наприклад, ChemistryTeacher; автоматизовані навчальні системи тощо. Всі здобувачі освіти мають творчий потенціал. І головне завдання викладача – створити сприятливі умови для його розвитку.
DOI and UDC
УДК: 371.311.1:005.336.2:372.854 DOI: 10.26697/ijes.2020.2.6
Information about the authors
Дубова Лілія Василівна – викладач, Криворізький фаховий коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, діловод методичного кабінету, Кривий Ріг, Україна. Наукові інтереси: формування практично- процесуальних вмінь з організації самостійної освітньої діяльності у здобувачів освіти; https://orcid.org/0000-0001-7779-8944.