Formation of Creative Activity of Preschool Children in the Process of Integration of Different Activities (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Котелянець Ю. С. 1 ABDEFG
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна
Received: 26.02.2020Accepted: 25.03.2020Published: 29.03.2020
Background and aim of study
Сучасний період кардинальних змін життя нашого суспільства вимагає від кожної людини прояву гнучкості, нешаблонного мислення, ініціативи, здатності продукувати нові ідеї, тобто реалізації творчого потенціалу своєї особистості. Вимоги, що пред’являються суспільством, педагогічною наукою, відносяться й до сучасної дошкільної освіти. Вони включають, перш за все, необхідність створення оптимальних умов для виховання активності творчої особистості, здібностей до повноцінної взаємодії з оточуючим середовищем у відповідності зі своїми віковими особливостями й можливостями. Мета дослідження: обґрунтувати необхідність формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі інтеграції різних видів діяльності
Research methods
Для досягнення мети в роботі використаний комплекс теоретичних методів дослідження: вивчення та історико-логічний аналіз психолого-педагогічної літератури, синтез, порівняння, узагальнення.
Results
У дослідженні обґрунтовано актуальність створення умов для формування творчої активності дітей дошкільного віку. Акцентовано увагу, що творча активність дітей старшого дошкільного віку є діяльний стан особистості, що характеризується прагненням до перетворення чого-небудь, створення особистісно значущого матеріального або духовного продукту. Значну увагу приділено з’ясуванню значення використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти інтеграції різних галузей знань.
Conclusion
Виділено компоненти творчої активності: мотиваційний, креативний, когнітивний, емоційний і вольовий. Встановлено, що організація процесу формування творчої активності неможлива без опори на різні види діяльності дітей дошкільного віку: розвиток зв’язного мовлення, словотворчість, образотворча та конструктивна діяльність тощо. Запропоновано ряд складових, які забезпечать ефективність організації освітнього процесу закладу дошкільної освіти з метою формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку.
Keywords
творча активність, творчість, інтеграція, старший дошкільник, компоненти
Copyright
© 2020 Котелянець Ю. С. Опубліковано в архівах Міжнародного журналу освіти і науки
DOI and UDC
DOI 10.26697/ijes.2020.1.1; УДК 37.036.5:373.2.016
Information about the authors
Котелянець Юлія Сергіївна (Автор-Кореспондент) – http://orcid.org/0000-0003- 3932-1824; [email protected]; кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; Кропивницький, Україна.