Features of Financial Regulation of Economy in Conditions of Unstable Market Environment (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Пономаренко О. О. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
Background and aim of study
В умовах нестабільної ринкової економіки актуальними є питання, пов’язані з фінансовим регулюванням і управлінням, формуванням бюджету, який би в повній мірі відображав потреби усіх сфер життя населення країни, мав гнучку структуру протидії великої кількості макроекономічних дестабілізаційних процесів. Сьогодні досить активно і стрибкоподібно відбувається активізація негативних економічних процесів, швидкість яких постійно посилюється. Світова економіка вступає на новий шлях. З одного боку, всебічно поширюється сфера дії ринкової системи господарства: до неї, зокрема, приєднався економічний сектор країн, що розвивалися раніше в умовах адміністративнокомандної економіки. З другого боку, сама ринкова система має нові риси, пов’язані з появою ознак нового, постіндустріального суспільства, для якого важливим є людський капітал, нарощення інтелектуального потенціалу суспільства, перевага інформаційних технологій, глобалізація господарських зв’язків. Увесь цей комплекс різноманітних змін впливає на розвиток фінансової системи як найдинамічнішої та найскладнішої складової ринкової економіки. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати підходи до визначення напрямків вдосконалення фінансового регулювання економіки в умовах нестабільного ринкового середовища.
Research methods
Теоретико-методичні засади дослідження становлять статистичні методи, метод індукції та дедукції, метод аналізу та синтезу та системного підходу. Дослідження базується на критичному узагальненні теоретичних засад та практичних підходів щодо державного фінансового регулювання як складової економічної стабілізації.
Results
Визначено, що за умов ринкової економіки в Україні найкращим шляхом було збалансування державного бюджету і профіциту, що надасть змогу зробити бюджет країни більш соціальнонаправленим та зняти з країни зовнішню заборгованість. Проаналізовано, що проведення оптимальної податкової політики, повинна базуватися на принципі фіскальної достатності, а формування дохідної частини бюджету на рівні, достатньому для здійснення державних функцій, а також на принципах обов’язковості й рівномірної навантаженості при сплаті податків. Недопущення проявів дискримінації окремих платників, та стимулює виробників до розвитку виробництва і збільшення його обсягів, що в свою чергу стане передумовою збільшення валового внутрішнього продукту як основного джерела поповнення бюджетних ресурсів.
Conclusion
Підвищення соціальної спрямованості бюджетів – характерна тенденція останніх років більшості західних країн. Соціальна спрямованість останнім часом повинна бути характерною і для бюджету України. Саме тому значна увага приділяється фінансуванню таких напрямів, як соціальний захист і соціальне забезпеченнях. Завдання у сфері фінансового регулювання економіки України в умовах нестабільного ринкового середовища та шляхи їх вирішення – один із важливіших напрямів вітчизняної економіки. В умовах постіндустріального, інформаційного етапу розвитку світової цивілізації саме адекватна й гнучка система фінансового регулювання економічних відносин, що знаходиться у постійному взаємозв’язку з основними продуктивними силами країни, визначає конкурентоспроможність і життєздатність держави. Від можливості забезпечити пріоритетність зазначених у даній статті змін в сфері фінансового регулювання економіки України залежить формування і розвиток соціально-економічного потенціалу сучасного й майбутнього суспільства.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.40; УДК: 336.1.07.(477)
Information about the authors
Пономаренко Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна