The Mechanism of Labor Market Regulation in the Context of Reforming the National Economy (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Лісна І. Ф. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
Background and aim of study
Сучасні тенденції економічної трансформації та динамічного формування загального інформаційного простору супроводжуються поглибленням соціальних протиріч, що негативно позначається на функціонуванні ринку праці держави і зумовлює посилення наукового інтересу до проблем забезпечення збалансованого розвитку і продуктивного розвитку ринку праці в умовах становлення інформаційної економіки в контексті дотримання соціальних й економічних інтересів людини i суспільства. Актуальність проблеми розвитку і функціонування ринку праці в умовах інформаційної економіки посилюється тим, що за відсутності відповідного теоретико-методологічного забезпечення вплив держави на вказані процеси відбувається фрагментарно і хаотично. Як наслідок, в економіці та соціальний сфері накопичуються негативні явища i тенденції, які проявляються у деформаціях якості трудового потенціалу та погіршенні суспільного здоров’я. Ринок праці – це сукупність соціально-економічних відносин, форм і методів погодження і регулювання інтересів працівників і роботодавців, пов’язаних з організацією, використанням і оплатою найманої праці. Мета дослідження – аналіз теоретико-методичних та організаційних засад регулювання ринку праці й розроблення науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення комплексного механізму регулювання ринку праці в сучасних умовах розвитку.
Research methods
У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: абстрактно-логічний – для узагальнення науково-методичних підходів щодо дослідження процесу регулювання ринку праці в Україні, формулювання висновків; теоретичного узагальнення, порівняння, аналізу та синтезу – для уточнення категоріального апарату та змістовного визначення понять; системного аналізу – для розробки моделі регулювання ринку праці з використанням державного й ринкового механізмів.
Results
Узагальнена теоретична база щодо дослідження ринку праці та проаналізовано методичні підходи щодо оцінки його функціонування. Визначено соціально-інституціональні зміни на ринку праці в Україні. Проаналізовано сегментацію ринку праці і структуру робочої сили. Виявлено шляхи удосконалення механізму регулювання ринку праці в Україні.
Conclusion
Таким чином, ринок праці, на якому діє закон попиту й пропозиції, являється специфічним ринком і має суттєві відмінності від інших ринків. Проблеми, які виникають в процесі функціонування національного ринку праці в умовах глобальних викликів, поглиблюють кризові явища в економіці, стримують створення умов для економічного зростання й стабілізації, перешкоджають здійсненню структурних перетворень. В умовах трансформації економіки на сучасному етапі розвитку на вітчизняному ринку праці відбуваються широкомасштабні інституціональні зміни: - розвиток нових, нестандартних форм зайнятості та моделей організації робочого часу; - підвищення мобільності та гнучкості сегментів ринку праці; - спрямування акцентів на якість трудового потенціалу; зміна загальної структури зайнятості; - розвиток нових типів і видів діяльності, що зумовлюють підвищений попит на креативних та мобільних працівників; - зміни у змісті праці – підвищення ролі творчої, інноваційної праці тощо.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.36; УДК: 331.5.024.5:331.101
Information about the authors
Лісна Ірина Федорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна.