Features of Formation of Anti-Inflation Policy as a Component of Economic Stabilization (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Бріль М. С. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
Background and aim of study
Інтерес сучасної економічної науки до питань трансформації економіки України з часом не втрачає своєї гостроти. Значною мірою він обумовлений посиленням взаємозв’язку національних економік, прискоренням інтеграції їх у світову економіку, збільшенням кількості факторів впливу на процес функціонування економічної системи загалом, та цінової стабільності, зокрема. Забезпечення стабільності національної економіки є невід’ємним чинником досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку України. Макроекономічна нестабільність, що характерна для економіки країни сьогодні, у тому числі, має у своїй природі інфляційне коріння. Модернізація поточних та пошук нових, альтернативних інструментів забезпечення цінової стабільності ще з більшою актуальністю постають в умовах проголошеного Україною евроінтеграційного вектору розвитку. Актуальність теми обумовлена об’єктивною необхідністю прискорення темпів трансформації антиінфляційної політики, що проводиться в Україні в цілком європейську, дієву та відповідальну. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати підходи до визначення напрямків вдосконалення антиінфляційної політики в контексті впровадження сучасної монетарної політики.
Research methods
Теоретико-методичні засади дослідження становлять статистичні методи, метод аналізу та синтезу та системного підходу що відображені у працях іноземних та вітчизняних вчених. Дослідження базується на критичному узагальненні теоретичних засад та практичних підходів щодо формування антиінфляційн
Results
Уточнено та систематизовано основні підходи до визначення сутності та змісту антиінфляційної політики. Визначено елементи впливу антиінфляційних інструментів на цінову стабільність. Теоретично обґрунтовано напрями до забезпечення стратегії антиінфляційного регулювання в умовах сучасної монетарної політики України. Розроблено методичний підхід щодо управління інфляційними процесами.
Conclusion
Інфляція у дослідженнях науковців – досить розповсюджений напрям у економічній науці. Найчастіше у дослідженнях інфляційні процеси розглядаються у контексті макроекономічної політики, регуляторних функцій держави, економічного зростання та з метою прогнозу процесів інфляції та пошуку актуальних шляхів подолання надмірних темпів інфляції. Питання формування відповідної антиінфляційної політики, що здатна цілком відповідати на виклики сьогодення ще стоять перед науковцями. Отже, базуючись на антиінфляційній політиці в економіці України, сучасних тенденціях української економіки та наукових дослідженнях, є логічною концентрація саме на питанні формування реально дієвих засад антиінфляційної політики, що здатна стабілізувати ключові показники.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.31; УДК: 338.001.36:332.14
Information about the authors
Бріль Михайло Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки і права, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна.