Lecturer's Public Image (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Плачинда Т. С. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна
Background and aim of study
Якісна професійна підготовка майбутніх фахівців різних галузей залежить від особистості викладача та його професіоналізму. Проте, місія сучасного викладача не обмежується лише якісною організацією освітнього процесу, викладач покликаний виконувати еталонну функцію – його професійний образ (бездоганний зовнішній вигляд, особистісна та професійна культура, інноваційне творче мислення, відповідальне ставлення до своїх професійних обов’язків тощо) повинен слугувати для майбутніх фахівців взірцем позитивного іміджу.
Results
Імідж – це ціннісний образ будь-чого, що створюється з метою емоційно-психологічного впливу. Розробкою фундаментальних засад створення, проявів, трансформації, реалізації, оновлення іміджу займається наука – іміджологія. Важливою умовою забезпечення високого рівня культури взаємовідносин між професорськовикладацьким складом і студентством є привабливий, педагогічно позитивний імідж закладу вищої освіти та особистий імідж викладача як його офіційного представника. З метою з’ясування поглядів студентської молоді та викладачів ЗВО щодо іміджу викладача в освітньому процесі, нами проведено опитування. В якому взяли участь 76 респондентів – викладачі та студенти різних вишів України. Опрацювавши відповіді респондентів, ми дійшли висновку, що зовнішній вигляд викладача, для більшості студентів не має значення. Сучасний студент надає перевагу професіоналізму, комунікабельності та гуманізму викладача. Систематизувавши відповіді, до ознак позитивного іміджу викладача респонденти віднесли характеристики, які можна умовно поділити на такі групи: професійні якості; ставлення до студентів; зовнішній вигляд; особистісні якості і загальна культура; емоційні стани. До якостей, що характеризують професійну компетентність викладача, респонденти віднесли: мотиваційні; фактичні знання та методичні вміння; самоосвітні потреби. Ставлення до студентів респонденти описали так: гуманістична спрямованість, людяність, чуйність, повага до студентів та колег; уважне ставлення до студентів: розуміння, тактовність, ввічливість, стриманість; справедливість та прозорість оцінювання, врахування індивідуальних особливостей та інтересів; простота у спілкуванні (відсутність зверхності). Ознаками гідного зовнішнього вигляду опитувані вважають: охайність, естетичну привабливість, приємну зовнішність, естетичний (елегантний) зовнішній вигляд, вдало дібраний гардероб, сучасний одяг, стильні прикраси, доглянуте волосся, стриманий макіяж, доречні аксесуари, манікюр, приємні парфуми, вміння гарно одягатись, наявність особистого стилю. Викликають повагу у респондентів такі особистісні якості: почуття гумору, комунікабельність, толерантність, терплячість, відповідальність, доброзичливість, організованість, дисциплінованість, виваженість, вихованість, інтелігентність, культура мовлення, дотримання норм етикету. Характеризуючи емоційну сфера викладача, учасники опитування називають: привітну посмішку, гарний настрій, уміння управляти емоціями, стриманість, життєрадісність, позитивна налаштованість, оптимізм. Узагальнення отриманих відповідей призвело до виокремлення аспектів діяльності та поведінки викладача, які утворюють негативний імідж: неналежний зовнішній вигляд; вади спілкування; непрофесійне викладання; негативні риси характеру і поведінки; наявність шкідливих звичок.
Conclusion
Таким чином, зважаючи на те, що більшість опитаних акцентують увагу на внутрішньому світі викладача, у останнього є необхідність постійного самовдосконалення – як особистого, так і професійного. Перспективою подальших досліджень убачаємо в розробці та впроваджені методичних рекомендацій викладачам закладів вищої освіти щодо формування їхнього позитивного іміджу.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.15; УДК: 378.4/.6:17.022.1
Information about the authors
Плачинда Тетяна Степанівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна.