Performing Skills of Future Music Teachers (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Ковальова-Гончарюк Л. О. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
Background and aim of study
У сучасних умовах фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні важливо сформувати їхню виконавську майстерність та підготувати студентів до практичної діяльності в умовах загальноосвітньої школи. Тому настільки актуальним є формування виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі їхньої професійної підготовки. У процесі розвитку музично-педагогічної освіти склалася певна система інструментальної підготовки учителів музики загальноосвітньої школи, яка відрізняється від підготовки інструменталістів-виконавців у мистецьких ЗВО. Це зумовлено різними цілями та завданнями майбутньої практичної діяльності фахівців відповідного профілю. Якщо головною метою діяльності піаніста-виконавця є саме виконання творів і найповніше розкриття перед слухачами їх художнього змісту, то для вчителя музики такою метою є формування музичної культури учнів у процесі різноманітної музичної діяльності, зокрема інструментально-виконавської. Тому одним з пріоритетних напрямків професійної підготовки майбутніх учителів музики вважають формування їхньої готовності до виконавської діяльності. У нашому дослідженні – це формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва.
Research methods
Комплексний порівняльний, ретроспективний і перспективний аналіз філософської, психологічної, педагогічної та методичної літератури з метою вивчення концептуальних положень і категорій дослідження.
Results
Проблему інструментально-виконавської майстерності фахівців та її формування науковці досліджували у різних аспектах. Окремі аспекти проблеми формування інструментально-виконавської майстерності знайшли відображення у багатьох працях, присвячених питанням професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (О. Абдулліна, Л. Арчажнікова, Н. Мозгальова, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницька та інші). Зокрема, ученими розглянуто питання формування виконавських умінь (І. Гринчук, В. Крицький, В. Муцмахер та інші), виконавської (М. Давидов, Т. Юник та інші) та педагогічно-виконавської майстерності (І. Мостова та інші), креативності (В. Фрицюк та інші). Однак у спеціальній літературі категорія “інструментально-виконавська майстерність майбутнього вчителя музики” досі не знайшла достатнього розкриття, що негативно позначається на практиці навчання студентівмузикантів у педагогічних університетах. Варто зазначити, що пріоритетним є детальне передавання музичного тексту твору та його інтерпретація, намагання урахувати думки і переживання автора. Важливо також продемонструвати своє ставлення до музики, донести до слухачів власні переживання і відчуття. Розвиток означених якостей є, на нашу думку, пріоритетним у процесі формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва. Для розвитку цієї якості важливо майбутньому вчителю музичного мистецтва оволодіти методикою самостійної роботи над музичним твором, що стосується як першого знайомства з нотним матеріалом, розбором тексту, визначенням доцільної аплікатури, динамічних відтінків, темпових відхилень, особливостей власної інтерпретації. Вважаємо розвиток самостійності особливо важливим для формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва. На нашу думку, імпровізаційну майстерність можна вважати складовою інструментальновиконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва й необхідно приділяти увагу її розвитку також.
Conclusion
Отже, спираючись на підходи науковців (М. Давидова та інших), виконавську майстерність розуміємо як властивість особистості, яка сформована в процесі музичної і виконавської діяльності і проявляється в ній як вищий рівень засвоєних вмінь, гнучких навичок та інтерпретаторської творчості.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.11; УДК: 372.878:37.036:159.954
Information about the authors
Ковальова-Гончарюк Лілія Олексіївна – викладач, Комунальна бюджетна установа “Музична школа № 1 м. Чернівців”, Україна.