Personally Oriented Approach to Training in Postgraduate Education Institutions (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Дебела І. М. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Херсонський морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова, Україна
Background and aim of study
Динаміка ринку праці як невід’ємної складової суспільного життя змушує людину працездатного віку безперервно поглиблювати, розширювати та поповнювати професійні знання та навички, або кардинально змінити сферу своєї професійної діяльності залежно від кон’юнктури ринку праці, потреб суспільства у кваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях та власного соціального захисту. Післядипломна освіта як складова національної системи неперервної освіти дорослих сприяє створенню належних умов для організації освіти впродовж життя та має за мету забезпечення ринку праці кваліфікованими кадрами високого професійного рівня у короткостроковій перспективі, висту
Research methods
Науковим завданням представлених тез є аналіз науково-методичних досліджень, підходів та методів навчання, впроваджених у закладах післядипломної освіти фахівців морської галузі. Аналізуючи опубліковані результати досліджень у сфері методології вищої освіти, можна визначити, що обґрунтованим методом організації навчального процесу післядипломної освіти фахівців морської галузі є системно-синергетичний, реалізація якого можлива через компетентнісний та особисто орієнтований підходи, що є складовими андрагогічних принципів навчання. Системний підхід розглядає навчальний процес як єдину цілісну систему, що складається з великої кількості елементів – систем, що пов’язані між собою різноманітними типами зв’язків. Ознаками системності навчання є цілісність та фахова направленість структурованих елементів, внутрішній поділ їх, упорядкування та класифікація; інтегрованість окремих елементів і міжелементних зв’язків. Сутність синергетики як методичного підходу полягає у виборі способів та засобів управління процесами самоорганізації суб’єктів навчання з метою набуття ними додаткових фахових знань і компетенцій протягом усієї професійної діяльності. Індивідуально орієнтоване навчання спрямоване на визначення особистих знань та вмінь окремого суб’єкта навчального процесу, на розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей і здібностей здобувача вищої освіти, адаптацію та застосуванння набутих ним знань до подальшого професійного навчання та самореалізації.
Results
Розглянуто основні методологічні засади післядипломної освіти як складової неперерервної професійної освіти. 1. Системний підхід забезпечує цілісність навчального процесу, сприяючи тим самим його оптимізації, формує компетентності майбутніх фахівців морської галузі у освітню систему з внутрішніми та зовнішніми зв’язками. 2. Синергетичний підхід до фахової післядипломної освіти виводить процес навчання за рамки традиційного детермінованого накопичення знань, створюючи тим самим індивідуальну базу багатоваріантних рішень, акцентуючись на самостійному виборі способів і засобів навчання, самоорганізації та самоконтролю освітньої діяльності, реалізації інтересів та здібностей суб’єктів освітнього процесу. 3. Особисто орієнтоване навчання в рамках освітньої програми має забезпечити реалізацію здобувачем освіти освітніх та професійних сподівань, що грунтуються на особистому рівні інтелекту, пізнавальних здібностях, інтересах та практичному досвіді. 4. Компетентнісний підхід перетворює процес накопичення бази знань, умінь і навичок у процес розвитку здатності до розв’язання практичних задач фахової діяльності та творчого застосовування індивідуальної бази знань та практичного досвіду.
Conclusion
Особисто орієнтований підхід може розглядатися як реалізація системно-синергетичного методу освіти. Поєднання особисто орієнтованого підходу зі компетентністною оцінкою навчання дозволяє реалізувати інтелектуальний потенціал здобувача освіти, здійснювати особистий моніторинг і самоконтроль освітньої діяльності.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.6; УДК: 37.015.31:37.018.48
Information about the authors
Дебела Ірина Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін, Херсонський морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова, Херсон, Україна