Communicative Aspect of Teaching Ukrainian as a Foreign Language in the Early Stage (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Токуєва Н. В. 1 E
Мікос І. М. 1 E
Петренко Л. Ф. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Полтавська державна аграрна академія, Україна
Background and aim of study
Підготовка іноземних спеціалістів в українських закладах вищої освіти має багаторічний досвід. Форми, методи і принципи навчання іноземців в Україні були предметом багатьох наукових досліджень, починаючи з середини ХХ століття. Серед основних принципів навчання було визначено комунікативність, урахування рідної мови іноземця, взаємодія системного вивчення української мови з комунікативним напрямом навчання. Метою дослідження є аналіз поняття мовне спілкування в навчальному процесі, його структура, види й форми, що необхідно враховувати при реалізації комунікативної направленості навчання.
Research methods
Results
Комунікативність як певний інтегральний підхід, через призму якого розглядаються, висвітлюються й оцінюються традиційні і нові лінгводидактичні і методичні принципи, положення, рішення, окреслює орієнтацію змісту навчання на спілкування, а отже, визначається не граматикою, а природою самого спілкування, функціонуванням системи сучасної української мови, метою і комунікативними потребами іноземців в реальній дійсності. Комунікативність характеризує усі сторони навчального процесу, визначає засоби використання законів засвоєння матеріалу, окреслює зміст, методи й організацію навчання, презентує систему мови в мовних актах для виконання певних комунікативних завдань. На початковому (підготовчому) етапі вивчення іноземцями української мови достатній рівень оволодіння мовою може бути досягнутий лише за умови відпрацювання мовних явищ у завданнях чи вправах, що відтворюють або імітують реальну комунікацію. Для фонетичної розминки, навчання діалогічного мовлення, проведення рольових комунікативних ігор можуть бути запропоновані теми: “Привітання”, “Знайомство”, “Запрошення”, “Прощання”, “Проведення вільного часу”, “У бібліотеці”, “У поліклініці”, “Покупки”, “У транспорті” тощо. Подання лексичних одиниць, граматичних структур і моделей у контексті реальної емоційної ситуації сприяє кращому запам’ятовуванню та активізації даного матеріалу у мовленні. Велике значення в успішному виконанні поставлених завдань має формування конкретного мотиву спілкування, зацікавленість у тематиці й максимальне залучення іноземців до активної творчої діяльності. У ІІ концентрі в процесі навчання необхідно також використовувати прийоми, що забезпечують реальне спілкування в навчальній аудиторії: складання діалогів і монологічних висловлювань, вирішення проблемних завдань, проведення інтерв’ю, дискусій, конференцій. Ефективність даних видів практичних занять полягає в тому, щоб комунікантів було поставлено в умови, коли вони повинні самостійно висловити свою думку, внести пропозиції, запросити інформацію, порівняти, погодитися чи спростувати твердження товаришів. Мовні форми не повинні бути заготовленими заздалегідь; вони повинні підбиратися промовцем під час семантико-граматичного структурування висловлювання. Викладач повинен уміло підтримувати й направляти мовну ініціативу іноземців, адже стимулювання непідготовленого мовлення є одним із головних завдань навчання мови як іноземної, а оволодіння мовною компетенцією – кінцевою метою навчання.
Conclusion
Взаємодія системного вивчення української мови як іноземної з комунікативною направленістю навчання виявляється у здійсненні навчання фонетики, лексики, морфології на синтаксичній основі, що дозволяє іноземцю на кожному етапі формування мовних навичок переходити на рівень мовленнєвих умінь, тобто творчо використовувати засоби мови, а у подальшому – перенести ці знання до умов реального спілкування.
Keywords
Copyright
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.2.23; УДК: 811.161.2:378.147-054.6
Information about the authors
Токуєва Наталія Володимирівна – старший викладач відділу мовної підготовки, Центр міжнародної освіти Полтавської державної аграрної академії, Полтава, Україна. Мікос Ірина Миколаївна – старший викладач відділу мовної підготовки, Центр міжнародної освіти Полтавської державної аграрної академії, Полтава, Україна. Петренко Людмила Федорівна – старший викладач відділу мовної підготовки, Центр міжнародної освіти Полтавської державної аграрної академії, Полтава, Україна.