Contents and Structure of Preparedness of Pedagogical Workers to Standardization of Preparation for Young Specialists (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Лузан П. Г. 1 E
Пащенко Т. М. 1 E
Мося І. А. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Україна
Background and aim of study:
Феномен “готовність” давно став предметом наукових дискусій науковців. Аналіз психолого-педагогічної літератури виявив, що перші фундаментальні дослідження проблеми готовності особистості до діяльності здійснювали такі видатні психологи, як: Дурай-Новаковська, Д’яченко, Кандибович, Ленітов, ІІрангашвілі, Узнадзе та інші. Незважаючи на значну кількість наукових праць, де розкривається поняття “готовність”, у педагогічній науці готовність педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах є недостатньо вивченою. Отже, метою дослідження є обґрунтування змісту та структури готовності педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів.
Research methods:
Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження були використані адекватні методи наукового пошуку: теоретичний аналіз психологопедагогічної літератури з даної проблеми – виявлення стану досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці; аналіз, синтез, абстракція, узагальнення – для вивчення та обґрунтування змісту та структури готовності педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів.
Results:
Найчастіше вчені готовність педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти до професійної педагогічної діяльності визначають через фахову кваліфікацію та певну сукупність особистісних якостей і властивостей. Готовність як складна інтегративна властивість особистості педагогічного працівника містить у собі не лише когнітивний та операційно-діяльнісні компоненти, а й мотиваційну, вольову й аксіологічну складові, що забезпечує стійке прагнення до ефективного виконання педагогічної діяльності. Готовність до педагогічної діяльності як вкрай складне поведінкове утворення складається з підготовленості викладача до різноманітних видів такої діяльності – навчальної, методичної, виховної, інноваційної, науково-дослідної тощо. Структура готовності педагогів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів передбачає єдність когнітивного, мотиваційного, діяльнісного та особистісного компонентів
Conclusion:
Отже, готовність викладачів коледжів і технікумів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів – інтегративна властивість особистості, що виявляється в діяльності, поведінці та вчинках педагогічного працівника і зумовлює його здатність виконувати вимоги освітніх стандартів за рахунок збалансованого поєднання знань та умінь проектування змісту компетентнісно орієнтованої освіти, здібностей уміло розробляти, вибирати й застосовувати відповідні педагогічні технології та методики оцінювання компетентнісних досягнень студентів і випускників на тлі розвинутих мотиваційно-ціннісних якостей.
Keywords:
Copyright:
DOI and UDC:
DOI: 10.26697/ijes.2019.2.11; УДК: 378:005.336.2:006
Information about the authors:
Лузан Петро Григорович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Київ, Україна. Пащенко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Київ, Україна Мося Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Київ, Україна.