Psychology and Pedagogical Conditions of Formation of Readiness of Future Teacher of Chemistry for Creative Self-Realization in Professional Activity (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Dubova L. V. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Україна
Background and aim of study:
У вдосконаленні освітньої практики особлива роль відводиться педагогу, від діяльності якого залежить ефективність проведених в країні реформ, що обумовлює необхідність якісної зміни підготовки майбутніх фахівців в галузі освіти. Сьогодні суспільство відчуває потребу в наявності педагогів, здатних забезпечувати високі навчально-виховні результати. Таке завдання може бути вирішене лише в разі сформованої готовності до творчої діяльності якомога більшої кількості випускників вузів. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та виявити сукупність психолого-педагогічних умов формування готовності майбутнього викладача хімії до творчості у професійній діяльності. Виняткову роль у формуванні готовності майбутнього викладача хімії до творчості у професійній діяльності відіграє освітнє середовище, яке має бути не тільки сприятливим для розвитку творчості суб’єкта пізнання, а й підкріплювати креативність поведінки, надавати зразки творчості, розвивати потребу до творчої праці.
Research methods:
Для реалізації мети та завдань даної роботи були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; абстрагування; уявне моделювання; сходження від абстрактного до конкретного
Results:
Психолого-педагогічними умовами, що сприяють формуванню готовності викладача хімії до творчої професійної діяльності, є: 1) організація навчання на основі особистіснодіяльнісного та індивідуально-диференційованого підходів; 2) введення в зміст педагогічної освіти інваріантного і варіативного компонентів, що включають в себе необхідний і достатній обсяг знань для здійснення творчої діяльності; 3) облік особистісного потенціалу педагога в освоєнні способів творчої діяльності; 4) організація різнорівневих видів самостійних робіт для здобувачів освіти. Основною та найважливішою умовою творчої самореалізації педагога є його професійна підготовленість. Особистісними якостями, що сприяють формуванню готовності майбутнього педагога до творчості у професійній діяльності, є: мотиваційні; інтелектуальні (знання про сутність і компонентний склад творчої діяльності); емоційно-вольові (почуття, потреби, бажання та ін.); професійно ціннісні (цінності – цілі, цінності – зміст, цінності – методи, цінності – засоби). З огляду на основні сфери педагогічної діяльності, слід виділяти три групи особистих якостей педагога – соціально-моральна (світогляд, ціннісні орієнтації, переконання і ідеали), істиннопедагогічна (інтерес до професії, педагогічні схильності і наміри) і пізнавальна (потреба в дослідницькій діяльності, рефлексії, саморозкриття і самореалізації). Творча спрямованість педагога має змістовні (повнота і рівень) і динамічні (інтенсивність, тривалість і стійкість) характеристики. Одним з важливих напрямів розвитку творчої спрямованості викладача хімії є розвиток потреби до творчості через збагачення мотивів, професійно значущих цінностей, особистісних смислів і здібностей.
Conclusion:
На основі вищесказаного можна виділити наступні етапи процесу формування готовності викладачів хімії до творчої професійної діяльності: 1) орієнтуючий (спонукання до творчості); 2) інноваційний (освоєння понятійних систем, що розкривають різні аспекти творчої особистості та професійної компетентності педагога-творця, включення в рішення творчих педагогічних задач, пов’язаних з різними формами і видами реальної професійної діяльності); 3) прогностичний (експертна оцінка та самооцінка готовності до творчості в різноманітних видах педагогічної праці). Отже, творчість займає важливу позицію в діяльності вчителя і виконує певні функції: формуючі, дидактичні, психологічні, варіативні. Вона є необхідною умовою при самореалізації особистості викладача. За даних умов виникає потреба підготовки викладача хімії до усвідомлення свого рівня творчої педагогічної діяльності, формування у нього потреби аналізувати власний педагогічний досвід і впроваджувати педагогічний досвід інших з урахуванням своєї творчої індивідуальності.
Keywords:
Copyright:
DOI and UDC:
DOI: 10.26697/ijes.2019.2.03; УДК: 37.041[159.923.5+37.061]:372.854
Information about the authors:
Дубова Лілія Василівна – Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна.