Introduction of New Approaches to the Students’ Learning Process at the Department of Phthisiology and Pulmonology

Author`s Contribution:

Пікас Ольга 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна
Background and aim of study
В Україні у сучасних умовах вища освіта проходить модернізацію та реформування, оскільки її мета – це входження в європейський освітній і науковий простір. Тому перед педагогами вищих навчальних закладів постає проблема модифікації навчального процесу, що обумовлено зростанням великої кількості нової та важливої інформації, наукових нововведень і новітніх технологій та свідчить про потребу в застосуванні інноваційних засобів навчання і технологій, які сприятимуть формуванню професійно орієнтованих знань. Мета організації навчального процесу на кафедрі фтизіатрії та пульмонології у сучасних умовах – це підвищення мотивації студента до навчання та сприяння якісній професійній підготовці майбутнього лікаря і його високому рівню відповідальності.
Research methods
На рівень навчання студента впливають також методи його навчання, формування завдань і проведення контролю. Викладачі кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету (НМУ) імені О. О. Богомольця використовують традиційні та інноваційні методи навчання (проблемні лекції, семінари-дискусії, наукові семінари, семінари, ігрове проектування, ділові ігри). Для оволодіння в повному обсязі практичними навичками та професійними вміннями використовується метод практичного тренінгу та тренінг у вирішенні типових і нетипових клінічних ситуаційних задач. Використовується також метод опитування та об’єктивного обстеження хворого, аналіз медичних карт стаціонарних та амбулаторних хворих із метою вирішення конкретного завдання, визначення наявності та відповідності патологічних змін певним симптомам та синдромам.
Results
Студент має вміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, проводити фізикальне обстеження, призначати необхідні лабораторні та інструментальні дослідження та трактувати їх результати, встановлювати попередній клінічний діагноз, проводити диференціальний діагноз, визначати алгоритм лікування та профілактики, а також діагностувати невідкладні стани та надавати при них екстрену медичну допомогу. Важливим напрямом сучасного навчання студентів на кафедрі фтизіатрії та пульмонології в НМУ є використання викладачами інтерактивних засобів для відображення матеріалу, що перетворює традиційне заняття в інтерактивне. Найчастіше застосовується проекційне обладнання та комп’ютерна техніка для демонстрацій мікрофільмів чи презентацій. Студенти забезпечуються професійними алгоритмами, методичними розробками, джерелами медичної літератури, рентгенограмами, даними лабораторних обстежень, фотодокументацією, навчальними відео- та аудіо-матеріалами тощо. Практичні заняття проводяться за методом конкурентних груп у поєднанні з дискусією в контексті міждисциплінарної інтеграції (поєднує знання із різних предметів), що залучає всіх студентів у процес обговорення та обґрунтування власної думки, розвиває вміння вести професійну дискусію. Лекційний матеріал подається з мультимедійним супроводом, що покращує ступінь його засвоєння. Презентації зі слайдами перетворюють лекцію з монологу в діалог із слухачами, що підвищує ефективність сприйняття матеріалу в результаті оволодіння увагою слухача і встановлення позитивного контакту з ним. Більша увага приділяється самостійній роботі студентів. Студент самостійно узагальнює та систематизує матеріал, отриманий на лекціях.
Conclusion
Використанням сучасних технологій в організації навчального процесу дозволяє покращити якість навчання (поглиблює знання з предмета), сприяє систематизації отриманих знань і професійних вмінь майбутніх спеціалістів. Застосування традиційних форм, методів і технологій навчання спрямовані на засвоєння професійних навиків студентами і сприятиме формуванню клінічного мислення та розвитку особистості майбутніх лікарів.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2018.3-4.39; УДК: 378.147:61-057.875
Information about the authors
Пікас Ольга Богданівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна