Optimization of the Organizational Stage of Performance of Qualification Works by Students of the Account Profile

Author`s Contribution:

Пономаренко Оксана 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Полтавська державна аграрна академія, Україна
Background and aim of study
У практиці сучасних вищих навчальних закладів, що готують фахівців облікового профілю, все частіше проявляються факти відмови від виконання кваліфікаційних робіт, як однієї з двох відомих форм підсумкової державної атестації. Це пояснюється зростаючим обсягом фактичних облікових даних, що нормативно закріплені як комерційна таємниця та зростаючими вимогами до відсотку оригінального тексту при перевірці робіт електронними системами “антиплагіат”. Педагогипрактики та роботодавці відзначають негативний вплив уникання підготовки кваліфікаційних робіт на кінцеві результати навчання. Адже саме кваліфікаційна робота відображає остаточний рівень професійної підготовки випускника, його здатності виконувати виробничі функції і типові задачі фахової діяльності з обліку і оподаткування. Тому, слід всіляко сприяти збереженню означеної форми державної атестації та оптимізувати усі етапи її проходження.
Research methods
У ході дослідження було використано теоретичні методи (теоретичний аналіз наукових джерел, вивчення вимог нормативних документів, що регламентують освітянський процес); аналіз і синтез –(аналіз програм фахових дисциплін студентів облікового профілю, порівняння та структурне дослідження навчальних планів різних років освітньої програми “Облік і оподаткування” Полтавської державної аграрної академії); емпіричні (спостереження, інтерв’ювання студентів та наукових керівників, дидактичний експеримент).
Results
Організація виконання кваліфікаційних робіт студентів облікового профілю реалізується в системі “освіта-наука-виробництво”. Вибір теми кваліфікаційної роботи майбутнього бухгалтера здійснюється з урахуванням її актуальності, можливостей ефективного використання облікової інформації базового підприємства та отримання належної кількості інформації для опрацювання теоретичних основ досліджуваної проблематики. Тематику кваліфікаційних робіт мають розробляти провідні викладачі випускаючих кафедр й щорічно доповнювати згідно нових економічних реалій. Студенту необхідно надати право обрати тему кваліфікаційної роботи з проблем, які розробляються відповідно до комплексного плану наукових досліджень викладачів випускової кафедри, а також запропонувати власну тему, що відповідає його інтересам, можливостям отримання у повному обсязі необхідної інформації для ведення дослідження. Вже на етапі вибору теми розпочинається співпраця студента з науковим керівником роботи. Він допомагає оцінити можливі варіанти рішень і, фактично, є єдиною особою, яка виконує контролюючу функцію на час підготовки роботи. Основними складовими плану дослідження є вступ, основна частина, висновки та пропозиції. Тематичний план кваліфікаційних робіт з обліку і оподаткування, крім теоретичного та основного облікового розділу, має містити також розділ з суміжних дисциплін фахової підготовки “Аудит”; “Контроль”; “Облік і звітність в оподаткуванні”. Студента, як дослідника, слід орієнтувати на використання не підручників, а наукових матеріалів. Вони мають велику цінність з огляду на можливість ознайомитися із нетрадиційним трактуванням певних питань, критикою поглядів інших авторів, а також науковою новизною, характерною для науки на конкретному етапі її розвитку. Підготовку тексту не доцільно розпочинати зі вступу. Його краще написати пізніше, коли вже викристалізуються і будуть осмислені результати роботи.
Conclusion
Оскільки дипломна робота студента облікового профілю є кваліфікаційною працею, її оцінюють не тільки за теоретичною цінністю, актуальністю теми і прикладною значущістю отриманих результатів, а й за рівнем загальної методичної підготовки, що передусім відображається у виборі теми, композиції (структурі) роботи. Студентам заочної форми навчання та денної, що навчаються за індивідуальним графіком, варто обирати теми кваліфікаційних робіт, виконання яких дозволило б використовувати матеріали підприємства (установи, організації), у яких вони працюють. У цьому випадку робота є прямим результатом росту кваліфікації працівника, а розроблені студентом заходи щодо удосконалення облікової, аналітичної чи контрольної роботи підприємства (організації, установи) можуть знайти практичне застосування.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2018.3-4.32; УДК: 378.2-057.875:657
Information about the authors
Пономаренко Оксана Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна