Specificity of the Teaching of Medical and Biological Disciplines in the Pharmaceutical College

Author`s Contribution:

Кудрявцева Тетяна 1 E
Строна Олена 1 E
Аксакова Валентина 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Коледж Національного фармацевтичного університету
Background and aim of study
Підвищення якості освіти майбутніх фахівців є передумовою інтеграції медичної та фармацевтичної освіти до європейського освітнього та наукового простору. Вітчизняними науковцями визначено перелік головних завдань вищої професійної освіти, а саме: розроблення сучасних навчальних структур; створення єдиного освітнього простору на основі сучасних педагогічних технологій; забезпечення умов для самоосвіти особистості та оновлення знань протягом усього професійного життя тощо. Метою публікації є обговорення специфіки викладання медико-біологічних дисциплін у фармацевтичному коледжі.
Results
Вивчення медико-біологічних дисциплін у фармацевтичному коледжі закладає у здобувачів освіти розуміння таких понять, як: здоров’я, здоровий спосіб життя, профілактика порушення функцій; забезпечує формування системних знань й логічного фармакологічного мислення у майбутніх спеціалістів, вивчення механізмів дії лікарських засобів; вплив ендогенних та екзогенних чинників на процеси всмоктування, розподілу, біодоступності, біотрансформації та екскреції лікарських засобів; формування вмінь з надання домедичної допомоги пацієнтам при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях. Результатом вивчення цих дисциплін є вміння визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей; вміння надавати рекомендації споживачам щодо безпечного вживання лікарських засобів тощо. Досягнення визначених результатів потребує особистісноорієнтованої спрямованості навчання, підпорядкованого низці закономірностей. Вищезазначене дозволяє обирати доцільні методи викладання адекватно властивостям навчальної інформації та освітнім цілям. Ми погоджуємося з думкою В. Лугового, який під методами викладання розуміє види навчальних занять і частково форми організації навчального процесу, а під видами навчальної діяльності – навчальні завдання. При цьому науковець зауважує, що основним методом викладання має бути індивідуальна, дослідницька, проектна діяльність, яка доповнюється самостійною, груповою дослідницькою роботою. Так, при викладанні фармакології застосовуються ігрові імітаційні методи, які наближають навчальний процес до виробничих умов, а саме: стажування з виконанням посадових обов’язків фармацевта аптеки, імітаційний тренінг, ділові та рольові ігри тощо. При викладанні домедичної допомоги застосовуємо метод аналізу конкретних ситуацій, що полягає у вивченні, аналізі та прийнятті рішень у ситуації, що виникла. Однією з переваг цього метода є створення унікальної можливості вивчати проблемні ситуації в емоційно сприятливій атмосфері навчального процесу. Для набуття здобувачами освіти вмінь діяти в стресовій ситуації застосовуємо баскет-метод, симуляції, а для закріплення та систематизації вивченого матеріалу – практичні тренінги, квести. Викладання анатомії та фізіології людини потребує розвитку дослідницької компетентності, яка формується завдяки застосуванню методу проектів, кейсметоду. Слід зауважити, що вивчення медикобіологічних дисциплін у фармацевтичному коледжі сприяє формуванню міждисциплінарних зв’язків, причому не тільки між дисциплінами циклу, але й з професійно-орієнтованими дисциплінами (технологія ліків; фармакогнозія) тощо.
Conclusion
Викладання медико-біологічних дисциплін у фармацевтичному коледжі має певну специфіку, врахування якої формує готовність майбутніх фармацевтів до ефективної професійної діяльності, мобілізує їхні задатки та здібності, дозволяє сформувати холістичне бачення професії.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2018.3-4.20; УДК: 378.147: 615.1
Information about the authors
Кудрявцева Тетяна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, методист, Коледж Національного фармацевтичного університету, Харків, Україна. Строна Олена Володимирівна – методист, Коледж Національного фармацевтичного університету, Харків, Україна. Аксакова Валентина Василівна – Голова циклової комісії медико-біологічних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист, Коледж Національного фармацевтичного університету, Харків, Україна.