Monitoring of University Lecturer’s Professional Competence Formation Level

Author`s Contribution:

Бєлікова Олена 1 E
Дитюк Світлана 1 E
Креч Тетяна 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна
Background and aim of study
Метою є дослідження й обґрунтування теоретичних основ діагностики та визначення результатів формування професійних компетенцій педагогів як актуальної педагогічної проблеми у закладах вищої освіти. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що ця проблема є багатоперспективною. Для вивчення особливостей сприйняття особистості викладача, які є значущими для студентів, нами було проведено опитування: “Викладач ЗВО повинен бути…”. В опитуванні брали участь студенти будівельного й архітектурного факультетів Харківського національного університету будівництва та архітектури. Були позначені певні завдання вивчення особистості сучасного викладача, а саме визначити: 1) загальні уявлення іноземних та українських студентів про вимоги, що пред’являються до викладача закладу вищої освіти; 2) найбільш значущі для іноземних та українських студентів характеристики в професіограмі викладача; 3) динаміку уявлень образу викладача закладу вищої освіти в оцінках іноземних та українських студентів на різних курсах навчання.
Results
Проаналізувавши дані, можна зробити такі висновки: - образ викладача закладу вищої освіти складається з багатьох суб’єктивних факторів сприйняття студентів і включає декілька груп якостей: індивідуально-особистісні, що характеризують викладача як особистість; професійні, що характеризують його професійну діяльність; соціальні, що характеризують комунікативні якості викладача, взаємодію з учасниками освітнього процесу; - у процесі навчання студентів уявлення і складові образу викладача зазнають змін; - ефективність і оптимізація процесу навчання залежить як від педагогічного професіоналізму – знань і умінь в галузі лінгвістики, країнознавства, методики, педагогіки та психології, так і від індивідуально-психологічних і характерологічних особливостей особистості викладача; - зміст професійної компетенції викладача ЗВО містить декілька блоків якостей: індивідуальнопсихологічний, який характеризує особистість викладача, а також професійний, який характеризує його педагогічну діяльність; - у процесі навчання студентів в ЗВО їх уявлення та складові особистості викладача змінюються. На різних етапах навчання для студентів існують власні показники особистості викладача, які впливають на оцінку педагогів; - сучасний викладач не може бути просто лектором, здатним викладати основи наукових знань. Навчально-виховний процес буде ефективним, якщо професійні якості викладача будуть гармонійно поєднуватися з його загальною ерудицією, всебічною культурою, гуманістичними проявами особистості.
Conclusion
Таким чином, посилення уваги до питань діагностування рівня оволодіння викладачами професійних компетенцій як сучасна тенденція потребує не тільки науково-обґрунтованого інструментарію щодо постійного вимірювання, аналізу й удосконалення оцінювання навчальних результатів професійної підготовки студентів, але й нового погляду на систему педагогічної діагностики.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2018.3-4.10; УДК: 37.015.3: 37.032
Information about the authors
Бєлікова Олена Віталіївна – старший викладач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Україна. Дитюк Світлана Олексіївна – старший викладач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Україна. Креч Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Україна.