Innovative Forms of Professional Development and Self-Education of Teachers of Pharmaceutical and Medical Institutions of Higher Education

Author`s Contribution:

Кайдалова Лідія 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Національний фармацевтичний університет, Україна
Background and aim of study
Питання підвищення кваліфікації викладачів фармацевтичних та медичних закладів вищої освіти, самоосвіта та самовдосконалення є предметом досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців. Зміни в суспільстві, запити з боку роботодавців та споживачів освітніх послуг, інтеграційні освітні процеси зумовлюють перегляд традиційних та пошук і реалізацію інноваційних форм та методів в освітній процес та психологопедагогічну підготовку сучасного викладача.
Research methods
Вивчення досвіду, теоретичний аналіз, спостереження, бесіди, анкетування – визначили зміст та результати нашого дослідження. Використані в дослідженні методи окреслили необхідність перегляду змісту циклів підвищення кваліфікації викладачів, удосконалення форм та методів викладання на циклах, враховуючи принципи андрогогіки (індивідуальна траєкторія навчання, особистісно орієнтоване навчання, теорія і практика навчання, диверсифікація форм і методів навчання, багатоваріантність методик та педагогічних технологій, самоосвіта та самонавчання тощо).
Results
Проведено анкетування слухачів 27 циклів підвищення кваліфікації протягом 2016-2018 рр. з метою покращення організації освітнього процесу на циклах підвищення кваліфікації викладачів фармацевтичних та медичних закладів вищої освіти. В анкетуванні задіяно 487 викладачів Національного фармацевтичного університету, Харківського національного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Буковинського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Коледжу Національного медичного університету, Луцького базового медичного коледжу, Житомирського базового фармацевтичного коледжу, КЗОЗ “Вовчанський медичний коледж” та ін. Респонденти надають перевагу лекціям, тренінгам, медіа-презентаціям, круглим столам, формам дистанційного навчання (вебінари, відео лекції, онлайн-навчання тощо). За результатами обробки анкет встановлено: 285 викладачів (58,5%) бажають підвищити рівень психологічної та педагогічної компетентностей, у т. ч. володіння інноваційними методиками інтерактивного навчання, освітніми технологіями; 102 (21%) – проявили зацікавленість у таких інноваційних формах неперервного навчання: дистанційне або очно-дистанційне навчання; участь у коучингах; участь у вебінарах; створення власного сайту, портфоліо, блогу; воркшопи; літні методичні школи; інтенсивні методичні семінари; ярмарки педагогічних ідей тощо. До найбільш поширених форм самоосвіти опитувані відносять: науково-дослідницьку діяльність за обраним науковим напрямом; опрацювання наукової, фахової, методичної та навчальної літератури; написання монографій, підручників, посібників, методичних рекомендацій; підготовка до занять, розробка сценаріїв; упровадження нових педагогічних технологій; розробка методик проведення занять, їх практична апробація; поглиблення фахових, педагогічних та психологічних знань, упровадження сучасних освітніх технологій. Серед індивідуальних форм самоосвіти перевагу надано таким: розробка авторських методичних матеріалів, авторських програм; презентація досвіду роботи, публікації в пресі, наставництво, видавнича діяльність, експертна робота; підготовка доповідей та виступів; самотренування; робота з фаховими та періодичними виданнями; підвищення рівня загальної та педагогічної культури та інші.
Conclusion
Неперервне професійне удосконалення викладачів, самоосвіта, саморозвиток та самовдосконалення є запорукою якісної підготовки майбутніх фахівців охорони здоров’я. Враховуючи вимоги з боку держави, суспільства та споживачів освітніх послуг, фармацевтичні та медичні заклади вищої освіти повинні постійно працювати над пошуком і реалізацією інновацій в освітню діяльність.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2018.3-4.02; УДК: 37.091.12:005.963
Information about the authors
Кайдалова Лідія Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології, Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна.