Types of extracurricular work at HEI for training active tourism professionals (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Олексин М. П. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Льотна академії Національного авіаційного університету, Україна
Background and aim of study
Проаналізувавши літературні джерела, підсумуємо до того, що в останні роки туризм набуває все більшого розвитку. Частка доходу від туризму в розвинутих країнах складає більше 10% від ВВП. І у зв’язку з цим зростають вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців з туристичної галузі у закладах вищої освіти.
Results
Варто зазначити, що професійна підготовка фахівців із туризму не повинна обмежуватись формуванням системи теоретичних знань і практичних навичок – її кінцевим орієнтиром та об’єктивним принципом підвищення ефективності туристської діяльності має бути вимога щодо формування професійної культури фахівців туризму й учасників громадських туристських союзів і об’єднань. Адже зростання масовості та доступності національних контактів і обмінів, розширення сфери офіційних і неформальних форм туристського спілкування об’єктивно викликають потребу в розвитку такої культури. Вона не лише є засобом ефективного управління туристичною діяльністю, але й гарантом мирного співіснування різних націй на землі: “підготовка фахівців у галузі туристської індустрії має стати частиною навчання молоді, а введення туризму до програм навчання молоді є важливим елементом освіти та виховання, який сприяє постійному зміцненню миру”. Необхідно брати до уваги не лише навчальний процес в межах аудиторії, позааудиторна робота студента є продовженням аудиторної роботи, а може бути й окремим елементом у процесі підготовки майбутнього фахівця. Існує велика кількість різних видів позааудиторної роботи і різні бачення авторів, ось деякі з них. О. Кучерява індивідуальними формами позааудиторної роботи вважає роботу з навчальною, довідниковою, науковою, науковопопулярною літературою, складання конспектів; роботу з електронними підручниками та посібниками; роботу в електронній мережі Інтернет; підготовку повідомлень, рефератів, курсових робіт; складання та виконання завдань; укладання та розв’язування кросвордів, ребусів, створення плакатів тощо. Авторську структуру позааудиторної діяльності студентів, у якій виокремлює чотири групи А О. Стоян: самостійна робота з підвищення професійного рівня (конспектування першоджерел, підготовка до лекцій і семінарів, виконання курсових робіт, читання спеціальної літератури); участь у створенні культурних цінностей (суспільна робота, заняття на факультеті суспільних професій, науково-дослідницька діяльність, участь у художній самодіяльності, любительські й творчі заняття). Тому ми спробуємо виділити форми позааудиторної роботи, які переважно підходять для підготовки фахівців із активного туризму. Поперше, що потрібно говорити – це гурток з туризму у ЗВО, де студенти можуть ознайомитися як з практичними навичками активного туризму, так і теоретичними знаннями. До практичних навичок ми відносимо в’язання туристичних вузлів, вміння орієнтуватися на місцевості; ознайомлення з основним туристичним спорядженням та правильне вміння його використання; подолання різних видів перешкод, із застосуванням спеціальних туристичних приладів, участь в змаганнях та туристичних зльотів тощо. До теоретичних знань ми відносимо роботу з картографічними матеріалами; інформаційними джерелами, вміння організовувати походи, екскурсії тощо; спілкування з іншими студентами, викладачами у неформальній обстановці що дає змогу майбутньому фахівцю з активного туризму навчитися кумунікувати з різними людьми, що є одним з основних завдань менеджерів з активного туризму. До наступних видів діяльності менеджерів з активного туризму ми відносимо екскурсії та походи різної складності і категорій, де проходе закріплення необхідних навичок в природніх умовах. Також одним із важливих видів позааудиторної роботи є туристичні змагання та туристичні зльоти. Саме на цих заходах іде обмін інформацією, досвідом між студентами, тренерами. Участь в конференціях, семінарах, тренінгах.
Conclusion
Отже, важливими видами позааудиторної роботи є: гурток з активного туризму в закладах вищої освіти, екскурсії та походи різних категорій складності, семінари, конференції і тренінги тощо. Саме ці види позааудиторної роботи розкривають практичні та теоретичні навички студентів, майбутніх фахівців з активного туризму.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.14; УДК: 371.3:658
Information about the authors
Олексин Микола Павлович – аспірант кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна.