Specifics of Using of Innovative Technologies During the Qualification Improvement of Teachers and Education Managers (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Опольська А. В. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, Україна
Background and aim of study:
Прагнення України до інноваційного розвитку та європейської інтеграції актуалізує проблему впровадження інноваційних технологій у систему підвищення кваліфікації педагогів та менеджерів освіти. Адже від ефективної діяльності педагогічних працівників, рівня їх професійної компетентності залежить рівень розвитку молодого покоління та держави в цілому. У педагогіці виділяють досить велику кількість інноваційних технологій навчання.
Research methods:
Results:
Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив визначити перелік пріоритетних інноваційних технологій навчання, що впроваджуються в системі підвищення кваліфікації педагогів та менеджерів освіти: особистісно зорієнтовані; інформаційнокомунікативні; дистанційне навчання. Ідея особистісно зорієнтованого навчання полягає у створенні такої системи взаємодії між учасниками навчального процесу, коли найповніше використовуються індивідуальні особливості кожного, визначаються перспективи подальшого розумового розвитку і гармонійного вдосконалення особистісної структури, ведуться пошуки засобів, що сприяли б формуванню індивідуального стилю діяльності фахівця. Особливе місце в системі підвищення кваліфікації педагогів та менеджерів освіти займають особистісно зорієнтовані технології, що базуються на акмеологічних та андрагогічних засадах. Розвиток інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), комп’ютеризація усіх галузей, у тому числі і освітньої, поставила перед системою підвищення кваліфікації педагогів та менеджерів освіти такі завдання: ознайомлення слухачів із можливостями інформаційно-комунікативних технологій, забезпечення у слухачів формування вмінь роботи з персональним комп’ютером, введення, обробки і класифікації найрізноманітнішої інформації, створення й використання баз даних, використання можливостей мультимедія для різноманітних предметів навчання, застосування в роботі ігрових навчальних програм, оволодіння новими методами навчання, що засновані на інформаційних технологіях, використання можливостей інформаційних технологій під час здійснення управлінської діяльності у закладі освіти, систематичного моніторингу якості надання освітніх послуг та ін. Одним із головних завдань системи підвищення кваліфікації педагогів та менеджерів освіти вітчизняні науковці вбачають у формуванні в них інформаційної компетентності (інформаційної культури). Суть даної компетентності полягає у здатності педагогічного працівника орієнтуватися в інформаційних потоках своєї галузі, вміти самостійно вести інформаційний пошук, отримувати знання з різних джерел, представляти їх у доступному для учнів вигляді та ефективно використовувати в педагогічному процесі. Дистанційне навчання, як одну з прогресивних педагогічних технологій, почали активно використовувати у системі підвищення кваліфікації на початку ХХІ ст. Дистанційне навчання вирішує специфічні завдання, що належать до розвитку творчої складової освіти і які важко вирішити за традиційною формою навчання. Дистанційне навчання, як інноваційна педагогічна технологія, має ряд особливостей: формує принципово новий освітній простір; поширює ринок освітніх послуг, робить їх більш доступними для педагогічних працівників із віддалених місць проживання; створює більш комфортні умови навчання, посилює мотивацію до навчання, знімає ряд емоційних і психологічних бар’єрів; створює сприятливі умови для переходу до особистісно зорієнтованого навчання; активізує процес навчання, посилює його творчу складову; видозмінює функції викладача (тьютора).
Conclusion:
Отже, впровадження інноваційних технологій навчання позитивно впливає на розвиток системи підвищення кваліфікації, дозволяє підвищити якість підготовки педагогів та менеджерів освіти, їх конкурентоздатність і мобільність, спрямовує фахівців до творчої самостійної діяльності, успішної адаптації до нових соціально-економічних умов та суспільства знань.
Keywords:
Copyright:
DOI and UDC:
DOI: 10.26697/ijes.2019.2.17; УДК:37.091.12:005.963:001.895
Information about the authors:
Опольська Алевтина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри менеджменту освіти та практичної психології, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, Переяслав-Хмельницький, Україна.