Independent Work of Students as a Way of Adaptation in the Modern World in Professional Activities

Author`s Contribution:

Дубова Лілія 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Україна
Background and aim of study
Поступовий перехід української системи освіти до європейської та світової вимагає нових методів для підготовки кваліфікованих фахівців. Першочерговим щаблем є збільшення навчального, організуючого процесу, а також методів самостійної учбової діяльності. Головна ціль педагогів – формування творчих якостей майбутнього спеціаліста, котрий зможе саморозвиватися, здобуватиме нові для себе знання та буде спроможній до інновацій. Мета дослідження – представити теоретичні докази, спроектувати експеримент та на його базі перевірити відношення здобувачів освіти до самостійної навчальної діяльності, мотиваційну спрямованість самостійної роботи студентів, а також визначити самооцінку здібності до самоосвіти і саморозвитку індивіда. Самостійність – ось, що найбільш цінується в людини як індивіда і суб’єкта трудової діяльності. Потрібно, щоб студент не пасивно накопичував знання, а активно прагнув до нового.
Research methods
Для реалізації мети та завдань даної роботи були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; педагогічний експеримент; метод педагогічних контрольних випробувань (тестування).
Results
Студентам запропонувала 3 анонімні анкети. При обробці анкети “Визначення мотиваційної спрямованості самостійної навчальної діяльності” було виявлено, що 20% опитуваних знаходяться на 7 рівні мотиваційної спрямованості самостійної навчальної діяльності вище за середній, 50% опитуваних знаходяться на 8 рівні мотиваційної спрямованості самостійної навчальної діяльності – високий рівень; 30% студентів знаходяться на 9 рівні мотиваційної спрямованості самостійної навчальної діяльності – дуже високий. В цій анкеті також були запитання відкритого типу: 1. Як ви розумієте, що таке самостійна учбова діяльність? 2. Які умови стимулювання учбової діяльності? 3. Які технології навчання можуть стимулювати направленість самостійної учбової роботи? Після обробки відповідей на ці запитання було виявлено, що 60% опитуваних знають, що таке СУР, 50% опитуваних знають, які обставини стимулюють учбову діяльність, 70% студентів знають технології стимулювання направленості самостійної учбової діяльності. При обробці анкети “Самооцінка здібності до самоосвіти і саморозвитку індивіда” було виявлено, що 40% опитуваних знаходяться на 7 рівні – вище за середній, 60% опитуваних знаходяться на 8 рівні – високий.
Conclusion
Проведені анкетування в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” дають мені підстави зробити такі висновки: 1. Всі студенти мають досить високі показники здібності до самоосвіти і саморозвитку індивіда. 2. В університеті приділяється значна увага організації самостійної навчальної діяльності студентів, та не всі здобувачі освіти відокремлюють поняття самостійна навчальна діяльність від самоосвіти. 3. У практичній навчальній роботі потрібно більш урізноманітнити види самостійної роботи. 4. Дуже популярні репродуктивні і практичні роботи. 5. Студенти не вміють раціонально розподіляти свій час.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2018.3-4.22; УДК: 37.041+37.091.322::[364-785.14+331.102.24]
Information about the authors
Дубова Лілія Василівна – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна.