Навчальний текст – основа формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі навчання іноземних мов

Author`s Contribution:

Швець Т. А. 1 A
Швець Н. В. 1 A
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна
Background and aim of study
Підготовка майбутніх фахівців у галузі навчання іноземних мов у закладах вищої освіти потребує формування у них відповідної професійної компетенції, провідною складовою якої є комунікативна компетенція. Її сформованість сприяє активній участі індивіда у процесі міжкультурної комунікації, засвідчує його високий професіоналізм і конкурентоспроможність. Викладене обґрунтовує потребу формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі навчання іноземних мов для забезпечення їм ефективного виконання професійних обов’язків. Метою дослідження є виявлення специфіки використання навчальних текстів як основи формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі навчання іноземних мов.
Research methods
Критичний аналіз літературних джерел, спостереження, описовий.
Results
Формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі навчання іноземних мов ґрунтується на їх комунікативних уміннях і навичках, вироблених на основі соціокультурних і соціолінгвістичних знань. Учені-методисти визначають комунікативну компетенцію як здатність людини розуміти та відтворювати іноземну мову не тільки на рівні фонологічних, лексико-граматичних і країнознавчих знань і мовленнєвих умінь, а й відповідно до різноманітних цілей і специфіки комунікативної ситуації. Оволодіння іноземною мовою у різних типах навчальних закладів відбувається на основі навчальних текстів – найбільш традиційної форми подачі навчального матеріалу, оскільки саме у процесі сприйняття і породження текстів відбувається обмін знаннями, досвідом, емоціями і цінностями. Текст у цьому випадку є основною одиницею комунікації, способом збереження і передачі інформації, формою існування культури, продуктом певної історичної епохи, відображенням психічної діяльності особистості. Для того, щоб текст став реальною і продуктивною основою формування комунікативної компетенції, необхідно навчити студентів ефективним маніпуляціям із його одиницями – реченнями, надфразовими єдностями, субтекстом із урахуванням жанрово-стилістичних особливостей вихідного тексту, прищепити їм навички й уміння диференціації, реконструювання, трансформації і конструювання мовних одиниць при вирішенні певного навчального завдання. Правильна організація роботи над навчальним текстом потребує методичної підготовки, куди входить складання лінгво-методичного коментарю до тексту та розробка відповідної системи вправ – мовних і мовленнєвих. До змісту лінгво- методичного коментарю зазвичай включають пояснення країнознавчих реалій, що містяться у тексті. Виконуючи мовні вправи, розміщені перед або після тексту, студенти засвоюють новий мовний матеріал. Мовленнєві вправи слугують для розвитку умінь і навичок різних видів комунікативної діяльності.
Conclusion
Опрацьовуючи тексти і приймаючи позицію читача / слухача або мовця, студенти рухаються від адекватного сприйняття авторського тексту до власного відображеного його образу. Результатом такої роботи є створення власних текстів із опорою на вихідний навчальний зразок. При цьому студенти здійснюють поступовий перехід від мовленнєвої репродукції на базі тексту до власне продукування іншомовного мовлення, що уможливлює досягнення головної мети навчання – формування їх комунікативної компетенції.
DOI and UDC
УДК: 372.881.1 DOI: 10.26697/ijes.2020.2.19
Information about the authors
Швець Тетяна Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Переяслав, Україна. Наукові інтереси: методика навчання іноземних мов, стилістика тексту; https://orcid.org/0000-0002- 5798-7630. Швець Наталія Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Переяслав, Україна. Наукові інтереси: перекладознавство, методика навчання перекладу; https://orcid.org/0000-0002- 2928-5164. Швець Олександр Віталійович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Переяслав, Україна. Наукові інтереси: лінгводидактика, теорія і практика перекладу; https://orcid.org/0000-0002- 6588-5159.