Systems Approach to Classification of the Cryptocurrency Criteria System (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Пипенко І. С. 1, 2, 3 ABEFG
Мельник Ю. Б. 3, 4, 5 ABDEFG
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
  • Освітній центр ХОГОКЗ, Україна
  • Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, Україна
  • Харківська обласна громадська організація “Культура Здоров’я” (ХОГОКЗ), Україна
  • Національна академія Національної гвардії України, Україна
Received: 03.01.2020Accepted: 16.02.2020Published: 29.03.2020
Background and aim of study
За десятирічний термін існування ринку криптовалюти залишається недостатньо вивченою проблема визначення чітких критеріїв криптовалют і їх показників. Відсутність теоретичного обґрунтування критеріїв криптовалют не дозволяє визначити фактори впливу та механізми ефективного управління ринком криптовалюти. Мета дослідження: визначити основні фактори впливу на криптовалюту та на цій основі розробити класифікацію системи критеріїв криптовалют і характеристики їх показників.
Research methods
Методологія дослідження базується на системному підході до класифікації системи критеріїв криптовалют. Для визначення основних факторів впливу на криптовалюту та обґрунтування системи критеріїв криптовалют і характеристики їх показників використаний комплекс методів теоретичних досліджень: факторно-критеріальний аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення, систематизація.
Results
Визначено основні фактори впливу на криптовалюту: економічний, правовий, мережевий, інформаційний, соціальний, технологічний, технічний. Розроблено класифікацію системи критеріїв криптовалют: капіталізованість, вартісність, ціннісність, емісійність, інвестованість, корелятивність, волатильність, ергодичність, торговельність, захищеність, гарантованість, надійність, забезпеченість, відтворюваність, спадковість, унікальність, тривалість, мобільність, динамічність, інформативність, статистичність, компетентність, комунікативність, технологічність, інноваційність, майнінговість, доступність, автономність, диференційованість, збережуваність.
Conclusion
Теоретико-методологічна основа дослідження дозволила визначити 7 основних факторів впливу на криптовалюту та відповідно до них класифікувати систему з 30 критеріїв, за якими схарактеризовані 60 показників. Системоутворюючим фактором розробленої системи критеріїв є результат. Тому для оцінки та розуміння життєздатності криптовалюти увагу слід приділяти координації комплексу вибірково залучених критеріїв, які забезпечуватимуть отримання реального результату
Keywords
криптовалюта, класифікація, система, фактори, критерії, показники
Copyright
© 2020 Пипенко І. С., Мельник Ю. Б. Опубліковано в архівах Міжнародного журналу освіти і науки
DOI and UDC
DOI 10.26697/ijes.2020.1.3; УДК 330.113.4:33.011-048.445[330.47+336.742]
Information about the authors
Пипенко Ірина Сергіївна – https://orcid.org/0000-0001-5083-540X; доктор філософії з економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Заступник директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ; Директор, Освітній центр ХОГОКЗ; Україна. Мельник Юрій Борисович (Автор-Кореспондент) – https://orcid.org/0000-0002- 8527-4638; [email protected]; доктор філософії з освітніх наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Засновник і Голова Правління, ХОГОКЗ; Директор, Науководослідний інститут ХОГОКЗ; Україна.