Psychological Learning Mechanisms that Promote the Professional Thinking Development (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Федик А. О. 1 ABDEFG
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна
Received: 24.02.2020Accepted: 26.03.2020Published: 29.03.2020
Background and aim of study
В умовах освітніх євроінтеграційних процесів в Україні досить актуальною залишається проблема підготовки професійно-компетентного сучасного фахівця. Особистісно-орієнтований підхід є пріоритетним напрямом підготовки висококваліфікованих кадрів. Запорукою успіху майбутніх професіоналів є належний рівень професійного мислення, спроможного задовольняти вимоги сучасних потреб суспільства. Задля розуміння особливостей розвитку професійного мислення майбутніх фахівців в умовах закладу вищої освіти необхідно проаналізувати поняття “психологічний механізм”. Проблема дослідження психологічних механізмів є однією з найактуальніших у педагогічній психології, оскільки вони є ключовими компонентами суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі “викладач ↔ суб’єкт навчання”. Мета дослідження: на засадах вивчення сутності поняття “психологічні механізми” здійснити аналіз функціонування цих механізмів в системі “викладач ↔ суб’єкт навчання” в умовах закладу вищої освіти; дослідити особливості застосування психологічних механізмів навчання задля розвитку професійного мислення майбутніх фахівців.
Research methods
У дослідженні використані теоретичні методи: загальнонаукові (системний аналіз, синтез, порівняння, систематизація, моделювання, узагальнення науковотеоретичних даних) та спеціальні (логіко-семантичний та інші).
Results
Встановлено, що усі компоненти системи навчання необхідно розглядати в межах діяльнісного підходу. Ця взаємодія розглядається також як система з можливостями управління її складовими через засоби мовлення та поведінки. Саме у процесі відтворення об’єктивної реальності досягається розвиток мислення, який є вищим психологічним етапом пізнання
Conclusion
Професійна підготовка щодо розвитку мислення майбутніх фахівців складається з таких її складових: навчальна діяльність; учбова діяльність, що перебуває у постійній взаємодії. Встановлено, що система управління навчальною діяльністю (за Машбицем) має розвивальний характер в умовах закладу вищої освіти та сприяє розвитку професійного мислення фахівця під час використання психологічних механізмів навчання: 1) механізм зворотного зв’язку; 2) механізм довизначення учбової задачі; 3) механізм динамічного розподілу функцій управління між викладачем і суб’єктом навчання.
Keywords
психологічний механізм, учбова задача, навчальна діяльність розвиток професійного мислення, майбутні фахівці
Copyright
© 2020 Федик А. О. Опубліковано в архівах Міжнародного журналу освіти і науки
DOI and UDC
DOI 10.26697/ijes.2020.1.2; УДК 159.9:072.422:953.5
Information about the authors
Федик Андрій Олександрович (Автор-Кореспондент) – http://orcid.org/0000-0003- 1122-2613; [email protected]; старший викладач кафедри спеціальних дисциплін; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Хмельницький, Україна.