Functional Examination of the Level of Performance as a Tool for Modernizing the Activity of State (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Мордовець А. В. 1 E
Шифріна Н. І. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
Background and aim of study
У сучасних умовах необхідність активізації інституційних, регулятивних та інших функцій держави в різних сферах функціонування суспільства є важливим елементом забезпечення стабільності розвитку національної економіки та соціальної сфери, оскільки в цілому сприяє забезпеченню стабільності і стійкості суспільного розвитку. У той же час наявність у органів державної влади значного числа надлишкових і неефективно реалізованих повноважень знижає можливість ефективного прийняття рішень, впливає на якість і доступність державних і муніципальних послуг, тому виникає необхідність у реформуванні діяльності державних органів. Відповідно до положень програмних документів, підготовлених урядом України, поставлені стратегічні завдання повинні бути реалізовані в рамках регіональної політики, реалізація якої передбачає децентралізацію повноважень органів державної влади з метою підвищення якості та ефективності здійснення державного управління, що можливо за рахунок виведення з державної сфери окремих видів діяльності з подальшою передачею в недержавний сектор функцій і завдань, які раніше виконувалися державними організаціями. Мета дослідження – експериментально перевірити економічну ефективність реалізації певних функцій недержавними органами влади.
Research methods
Теоретико-методологічну основу роботи складає сукупність методів, способів та прийомів наукового дослідження, використання яких обумовлено поставленою метою. У ході дослідження були використані такі методи емпіричного і теоретичного дослідження: системний підхід, метод порівняльного аналізу, методи аналізу та синтезу.
Results
З метою підвищення ефективності адміністративноуправлінських процесів, оптимізація державних функцій; підвищення якості державних послуг; оптимізація штатної чисельності органів виконавчої влади та державних установ; оптимізація бюджетних витрат на утримання органів державної влади; розвиток конкурентних механізмів розподілу обласних ресурсів; розширення сфери застосування контрактних форм фінансування видатків обласного бюджету в цілях підвищення результативності та ефективності бюджетних витрат державних органів влади проведено експеримент з передачі функцій відділів державних органів влади на аутсорсинг.
Conclusion
Висновки: В процесі експерименту визначено економічну ефективність виконання функцій та виявлено, що доцільно передавати певні функції на виконання аутсорсера. Так як реалізація аутсорсингу в державних органах влади знаходиться на початковому етапі, то сформовано рекомендації по напрямкам та механізмам використання аутсорсингу, розроблено нормативні документи, які могли б регулювати відносини між державними органами та приватними підприємствами, а також удосконалено схему визначення економічної ефективності від передачі функцій на аутсорсинг – з метою оптимізації адміністративно-управлінських процесів в державних органах влади.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.39; УДК: 338.2:35:316.343.656:303.732.4
Information about the authors
Мордовець Аліна Володимирівна – кандидат економічних наук, викладач кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна. Шифріна Надія Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна.