The Usage of Contextual Tasks as an Important Part in Preparation of Future Teachers of Natural Science (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Форостовська Т. О. 1 E
Бохан Ю. В. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна
Background and aim of study
Сучасна українська школа потребує вчителя з високою професійною компетентністю, педагогічною культурою, креативного, здатного до творчого саморозвитку, такого, що має високу мотивацію до педагогічної діяльності. Концепція цілісного компетентнісного підходу під час підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін (хімії, фізики, біології) вимагає якісного перегляду і трансформації складових системи навчання: навчальних і робочих програм, змісту, методів і прийомів навчання, кваліфікації педагогічних кадрів, умов навчання, самонавчання та саморозвитку студентів, результатів навчання тощо. Аналіз навчальних посібників, які використовуються в процесі вивчення дисциплін предметного природничого циклу, показує однобічність змісту курсів базових природничих дисциплін (хімії, фізики та біології), оскільки вони не встановлюють зв’язок з майбутньою професійною діяльністю, а також не сприяють формуванню природничих інтегрованих компетенцій як цілісного феномену. В силу цього, виникає об’єктивна необхідність вдосконалення методичних підходів щодо способів і напрямів навчальної діяльності майбутніх вчителів блоку природознавчих дисциплін з метою формування та розвитку професійних компетенцій.
Research methods
Аналіз і узагальнення психолого-педагогічної, науково-методичної літератури з проблем застосування ситуаційних, контекстних та компетентністно˗орієнтованих задач в освітній процес підготовки майбутніх вчителів хімії, фізики, біології; педагогічний експеримент.
Results
Однією з педагогічних технологій, в рамках якої відбувається вдосконалення освіти в аспекті підвищення практико-орієнтованої спрямованості навчання, є контекстне навчання. Контекстне навчання реалізується через включення в навчальний процес контекстних завдань. На сьогодні на кафедрі природничих дисциплін та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) ведеться робота по створенню контекстних завдань з основних тем навчальної дисципліни “Загальна та неорганічна хімія”, вивчається їх специфіка, розробляються правила створення та критерії оцінювання; аналізується вплив контекстних завдань на формування професійних природничих компетенцій та рівень якості знань. Зазначимо кілька характерних особливостей формування контекстних завдань, які необхідно враховувати під час їх проектування: професійна спрямованість, проблемність, нестандартність формулювання завдання, навчальна спрямованість, відповідність змісту завдання майбутній професійній діяльності, діяльнісний характер, наявність рефлексивних завдань. Безумовно, комплекс контекстних завдань повинен включати різноманітні типи, оскільки саме в цьому випадку він буде цілісним і сприяти формуванню інтегрованих професійних компетентностей майбутніх вчителів природознавчих дисциплін. Так, пропонуємо застосовувати наступні типи контекстних завдань із загальної та неорганічної хімії: 1. Предметні завдання. Умову такого завдання становить предметна проблемна ситуація. 2. Міжпредметні завдання. У такому завданні в умові описується ситуація на мові однієї з комплексу природознавчих дисциплін з явним або неявним використанням мови іншої природознавчої дисципліни. 3. Практичні завдання. Умова містить практичну ситуацію, пов’язану з різними областями природознавчих дисциплін.
Conclusion
Формування природничих компетенцій студента – майбутнього вчителя природознавчих дисциплін – є інтегрованим, динамічним, безперервним процесом. Контекстні завдання в цьому процесі виступають ефективним інструментом та засобом оцінювання і вимірювання рівня сформованості інтегрованих природничих компетенцій, що дозволяє встановити динаміку формування компонентів компетенцій за рівнями в процесі професійної підготовки вчителя блоку природознавчих дисциплін (хімії, фізики, біології).
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2019.4.8; УДК: 378.147:372.854
Information about the authors
Форостовська Тетяна Олександрівна – викладач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький, Україна. Бохан Юлія Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Кропивницький, Україна