The Implementation of Continuity in the Formation of Mathematical Literacy of Primary School Teachers (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Авраменко К. Б. 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна
Background and aim of study:
Заклади вищої педагогічної освіти нашої країни спрямовують свої зусилля на забезпечення професійної підготовки педагогів, зорієнтованих на особистісний та професійний розвиток, здатних до швидкого реагування на зміни та ефективно приймати рішення у нестандартних ситуаціях, готових творчо працювати у сучасних закладах освіти різного виду. Враховуючи багатоаспектність проблеми наступності, їй присвячено достатню кількість філософських, психолого-педагогічних, науковометодичних та соціальних досліджень (Бабанський, Безпалько, Воловик, Гончаренко, Делікатний, Махмутов, Мороз, В. Сидоренко, Тхоржевський, Черкасов та інші). Вітчизняними та зарубіжними вченими напрацьовано достатню кількість досліджень, присвячених наступності між ланками освіти у навчанні математики (Ільїна, Коломінський, Сохіна, Степанова, Сухова та інші). Метою публікації вважаємо аналіз стану реалізації наступності у формуванні математичної грамотності вчителів початкової школи у сучасних закладах вищої освіти.
Research methods:
Results:
У підготовці фахівців початкової освіти важливе місце займає розуміння студентами значення математики. Зрозуміло, що рівень математичної грамотності у загальноосвітніх закладах, на жаль, не завжди відповідає вимогам сьогодення. У зв’язку з цим із 2020 року запроваджується обов’язкове складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для усіх випускників загальноосвітніх закладів. Для вчителя початкової школи зміст математичної освіти має особливе значення та будується з урахуванням класичного підходу до теоретичних засад математики, розуміння тенденцій розвитку науки й техніки, формування світоглядних позицій особистості майбутнього педагога. Реалізація наступності у формуванні математичної грамотності забезпечується такими дисциплінами у циклі професійної підготовки педагогів даного профілю (ОКР “Бакалавр”): “Математика” (1 курс); “Методика навчання математики” (2-3 курси); “Методика формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів” (4 курс); “Інноваційні технології та їх застосування у початкові школі” (4 курс) та “Теорія та технології математичної освіти” (ОКР ”Магістр”). Названі дисципліни ОКР “Бакалавр” мають підготувати майбутніх учителів до навчання математики молодших школярів в умовах компетентнісної освіти. Метою вивчення “Методики навчання математики” є забезпечення опанування студентами, змісту й особливостей шкільних програм і підручників, можливостей використання в освітньому процесі інформаційних технологій, формувати і розвивати професійні якості та особистість майбутнього вчителя. Метою курсу “Теорія та технології математичної освіти” (ОКР “Магістр”) є технологічна підготовка до навчання учнів початкової школи математики в умовах Нової української школи. Якщо виокремлювати два рівні підготовки педагогів за спеціальністю “Початкова освіта” (бакалавр та магістр), то ми розуміємо вертикальну наступність у формування математичної грамотності фахівців початкової школи. Якщо зважити на міжпредметні зв’язки навчальних дисциплін усередині циклів фахової підготовки – розуміємо горизонтальну наступність. Така організація освітнього процесу забезпечує ефективне досягнення цілей на кожному ступені (циклі): математичної зокрема, професійної підготовки вчителів взагалі.
Conclusion:
Таким чином, реалізація наступності в освітньому процесі сучасних закладів вищої освіти є ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі їх професійної підготовки. Крім того, розвитку математичної грамотності педагогів сприяє використання різних методів (репродуктивних, пошукових, дослідницьких та ін.), форм (індивідуальної, фронтальної, групової та ін.), принципів навчання (науковості, наступності, доступності, зв’язку із життям, активності студентів в освітньому процесі та ін.), факторів (рівень математичної грамотності, рівень набуття математичних компетенцій у закладі загальної середньої освіти до вступу до закладу вищої освіти та ін.).
Keywords:
Copyright:
DOI and UDC:
DOI: 10.26697/ijes.2019.2.01; УДК: 378.147+374.32
Information about the authors:
Авраменко Квітослава Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна.