Innovative Means of Training in the Cycle of Thematic Improvement in Surgery at the Department of Surgery and Transplantology Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Author`s Contribution:

Пікас Петро 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Україна
Background and aim of study
Зміни в структурі вищої освіти зумовлюють більш компетентний підхід до професійної освіти. Без постійного навчання лікар втрачає необхідний рівень знань і не зможе задовольнити вимоги та потреби пацієнтів. Подальше підвищення професійних знань і навичок лікаря можна отримати на циклах тематичного удосконалення, які проводяться з метою забезпечення високої кваліфікації лікарів та удосконалення їх професійної майстерності.
Research methods
Цикли тематичного удосконалення для слухачів організовуються на кафедрі хірургії та трансплантології Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика. В організації навчального процесу застосовуються новітні підходи в інноваційних засобах і формах навчання (мультимедійний супровід, використання електронних підручників, дистанційна форма навчання). У процесі навчання передбачено лекції, практичні заняття, семінари. Для виявлення рівня знань лікарів-хірургів (слухачів) передбачено оцінка базових знань, рубіжний та заключний контроль.
Results
На циклі “Питання хірургії” підвищується теоретична і практична підготовка лікарів хірургічних спеціальностей та набуваються необхідні для повсякденної практики навички і знання з невідкладної медичної допомоги, імунопрофілактики, СНІДу та вірусних гепатитів і військово-медичної підготовки. Програма розрахована на лікарів-хірургів та триває 1 міс. (156 год.). Програма циклу тематичного удосконалення “Питання хірургії” містить усі основні розділи зі спеціальності “Хірургія”, необхідні для діяльності лікаря-хірурга. Список рекомендованої літератури включає сучасну літературу за спеціальністю та суміжними дисциплінами, що дає змогу самостійно оволодіти деякими питаннями зі спеціальності “Хірургія”. Приділено велику увагу аспектам хірургії, які не висвітлено в підручниках і посібниках. За навчальним планом лікарі-хірурги підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навичками. Під час теоретичної підготовки слухачі обов’язково відвідують лекції, беруть активну участь у семінарських заняттях. З найбільш актуальних тем – готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі опановують практичні навички з хірургії під керівництвом викладача. Семінарські заняття проводяться в учбових кімнатах. Мета семінарських занять: навчити кожного слухача комплексно оцінювати загальний стан хірургічного хворого, виявляти анамнестичні, клінічні та лабораторно-інструментальні дані, характерні для певного захворювання, правильно встановлювати діагноз, вибирати тактику лікування. На лекціях висвітлюються вузлові питання програми циклу “Питання хірургії” та нові погляди у лікуванні хірургічної патології. Лекції, які читаються професорами та доцентами, є необхідними для проведення семінарських занять та самостійної роботи слухачів, для більш чіткого і конкретного розуміння основних питань сучасного рівня хірургії. Самостійна позааудиторна робота слухача може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедри, комп’ютерних класах, клініці. Для виявлення рівня знань слухачів програмою передбачено такі види контролю: оцінка базових знань, рубіжний та заключний контроль (теоретичний іспит з використанням екзаменаційних білетів та іспит з практичних навичок). Слухачі, які успішно засвоїли курс та склали іспит, отримують посвідчення встановленого зразка про підвищення кваліфікації на циклі тематичного удосконалення “Питання хірургії”.
Conclusion
Застосуванням мультимедійної апаратури під час читання лекцій дозволяє стандартизувати лекційний матеріал, що сприятиме його кращому засвоєнню слухачами. Використання педагогічних та інформаційних технологій сприяє оптимізації навчального процесу та якісній підготовці фахівців.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2018.3-4.46; УДК: 614.23:617.5.331.108.46:001.895
Information about the authors
Пікас Петро Богданович – асистент кафедри хірургії та трансплантології, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна.