Organization Planning Activity

Author`s Contribution:

Толкачова Наталія 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна
Background and aim of study
Планування являє собою безперервний процес проектування бажаного майбутнього та ефективних шляхів його досягнення для забезпечення збалансованості планових показників і створення необхідних умов для розвитку підприємства в даний час і в доступній для огляду перспективі. План – це документ як внутрішньої, так і зовнішньої спрямованості, який являє собою чітко структуровану систему даних про наміри та перспективи діяльності підприємства, який складається з метою ефективного управління підприємством. Ринкове планування – це процес аналізу ринкової ситуації та складання прогнозу її зміни в майбутньому, виявлення і реалізації перспективних напрямків діяльності підприємства в прогнозованому ринковому середовищі з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах. План виступає інструментом управління підприємства, засобом контролю над отриманням запланованих доходів і передбаченим витрачанням коштів (В. Лєшко). План – це програма, набір дій і інструментів, які передбачають здійснення конкретної ідеї в рамках загальної стратегії підприємства (Д. Ординарцева). “Головна мета складання плану полягає у забезпеченні найбільш ефективного, прибуткового і спокійного функціонування підприємства” (Д. Бенгз). План – це документ як внутрішньої, так і зовнішньої спрямованості, який може призначатися і для власного використання, і для інвесторів, кредиторів, партнерів тощо (С. Кулешов). План – основний документ, що дозволяє детально викласти, обґрунтувати та оцінити можливості підприємства (Л. Максименко). Планування – це процес розробки й ув’язки окремих планів в єдину комплексну систему і забезпечення тим самим збалансованості планових показників як за видами застосовуваних ресурсів, так і за термінами виконання планів (Е. Єгорова).
Results
Єдиного підходу до визначення понять “план”, “планування”, “ринкове планування” і “планування організації” не існує. Існують різні трактування даних понять різними авторами. У результаті аналізу наявних визначень були сформульовані різні узагальнені визначення даних термінів. План – це документ як внутрішньої, так і зовнішньої спрямованості, який являє собою чітко структуровану систему даних про наміри та перспективи діяльності підприємства, який складається з метою ефективного управління підприємством. Планування являє собою безперервний процес проектування бажаного майбутнього та ефективних шляхів його досягнення для забезпечення збалансованості планових показників і створення необхідних умов для розвитку підприємства в даний час і в доступній для огляду перспективі. Існують наступні методи планування: - цілепокладання (постановка мети та завдань діяльності); - структурування (визначення структури діяльності); - ранжування (розставлення пріоритетів докладання зусиль); - встановлення орієнтирів (визначення планових значень показників досягнення мети); - моніторинг (контроль виконання плану). Позначені методи планування відповідають етапам планування. Іншими словами, дані методи доцільно використовувати послідовно і комплексно в процесі планування організації. Метою планування є підвищення стабільності, передбачуваності та ефективності діяльності.
Conclusion
Планування в організації є процесом формування основи для прийняття ефективних управлінських рішень для організації діяльності підприємства, а також отримання необхідних інвестицій, кредитів та інших видів позикових коштів, що сприяє зниженню підприємницьких ризиків і забезпеченню стабільного розвитку підприємства. Існує тісний взаємозв’язок між плануванням і ефективністю організації, тому що планування дозволяє поставити цілі організації, визначити завдання, що сприяють досягненню цих цілей, виявити бар’єри на шляху до їх досягнення і розробити план щодо їх усунення та досягнення поставлених цілей. Об’єктом планування може бути людина (її діяльність), окрема організація, економіка міста, регіону, країни, інтеграційного об’єднання організацій або країн, а також світова економіка в цілому.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2018.3-4.36; УДК: 338.2+ 658.23-047.74
Information about the authors
Толкачова Наталія Володимирівна – Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, Україна.